Робота РМО практичних психологів

Робота РМО у 2013/2014 навчальному році
Робота РМО у 2014/2015 навчальному році

Робота РМО у 2015/2016 навчальному році 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про методичне об’єднання практичних психологів і соціальних педагогів

Схвалене методичною радою Дніпропетровського обласного НМЦ

 практичної психології і соціальної роботи

 

1. Загальні положення

1.1. Методичне об'єднання (м/о) практичних психологів і соціальних педагогів – є структурним підрозділом районної (міської) психологічної служби, діяльність якого організовує та координує методист з психологічної служби управління, відділу освіти або методист з психологічної служби районного (міського) методичного кабінету (центру).

1.2. Методичне об’єднання створюється з числа практичних психологів і соціальних педагогів освіти, які працюють на постійно діючій основі або за сумісництвом в дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах району (міста).

1.3. Основною метою діяльності  методичного об’єднання є створення оптимальних умов для безперервного підвищення рівня професійної майстерності працівників психологічної служби  у міжкурсовий та міжатестаційний період.

2. Основні завдання

2.1. Нормативно-правове, науково – методичне та організаційне забезпечення діяльності практичних психологів та соціальних педагогів закладів освіти.

2.2. Створення єдиної бази даних діагностичного та корекційного інструментарію, методичних розробок, відео- і фотоматеріалів, бібліотечного фонду.

2.3. Удосконалення  професійної майстерності і розвиток творчого потенціалу практичних психологів і соціальних педагогів.

2.4. Запровадження сучасних психолого-педагогічних технологій, інновацій, науково-дослідницької і проектної діяльності в роботу членів методичного об’єднання.

2.5. Узагальнення передового досвіду та доведення його до відома членів методичного об’єднання.

2.6. Збереження психологічного здоров’я та профілактика професійних деформацій особистості фахівців.

3. Організація діяльності

3.1. Методичне об’єднання очолює керівник.

3.2. Керівник м/о обирається на загальних зборах і затверджується наказом управління, відділу освіти.

3.3. Керівник м/о повинен мати відповідну фахову освіту, стаж роботи за фахом не менше   3-х років, відповідний кваліфікаційний рівень.

3.4. Керівник м/о  працює на  громадських засадах (оплата можлива за наявності коштів в межах фонду заробітної плати).

3.5. Керівник призначає творчу групу з числа членів методичного об’єднання, яка допомагає  йому в організації роботи.

3.6. Керівник м/о підпорядковується безпосередньо методисту рай/міск/во з психологічної служби чи методисту методичного кабінету (центру) і працює за затвердженим планом роботи.

4. Обов'язки та права керівника методичного об'єднання

4.1.  Керівник методичного об’єднання повинен:

 • забезпечити планування, організацію і проведення  засідань методичного об’єднання за основними напрямками та формами навчально-методичної роботи (не менше чотирьох засідань на навчальний рік);
 • разом з членами творчої групи забезпечувати учасників навчально-методичних заходів необхідними  інформаційно- роздатковими матеріалами;
 • вивчати та аналізувати професійну діяльність членів м/о, надавати їм відповідні рекомендації щодо оптимізації роботи;
 • вести банки даних м/о за основними формами інформаційно-методичного забезпечення;
 • забезпечити методичний супровід атестаційного періоду членів м/о, що атестуються (своєчасність проходження курсів підвищення кваліфікації,  підготовка атестаційної документації, презентація досвіду роботи);
 • складати щорічний анілітико-статистичний звіт про роботу м/о за встановленою формою та надавати його методисту рай/міськ/во з психологічної служби у визначений термін;

4.2. Керівник методичного об’єднання  має право:

 • відвідувати членів м/о за місцем роботи, знайомитись із змістом та формами їх професійної діяльності у відповідності до встановлених нормативів;
 • звертатися за консультацією до працівників відділу освіти із проблем організації діяльності м/о;
 • вносити пропозиції до відділу освіти щодо покращення умов праці членів м/о та підвищення кваліфікаційної категорії;
 • рекомендувати членам м/о різні форми роботи щодо оптимізації їх діяльності та підвищення рівня професійної майстерності.

5. Обов'язки та права членів м/о

5.1. Члени м/о повинні:

 • приймати участь у засіданнях м/о та впроваджувати у свою професійну діяльність рекомендовані методи та форми роботи;
 • планувати свою діяльність та погоджувати плани роботи з методистом рай/міськ/во з психологічної служби;
 • організувати свою  діяльність з урахуванням основних завдань діяльності навчального закладу, відділу освіти, науково-методичної проблеми області, міста, району;
 • організувати свою діяльність з питань удосконалення фахової майстерності;
 • планувати свою діяльність із урахуванням питань охорони професійного здоров'я та  заходів техніки безпеки;
 • спрямовувати свої зусилля на поліпшення психологічного супроводу навчально-виховного процесу та якості своєї праці;
 • обов’язково звітувати про свої творчі здобутки під час проходження чергової чи позачергової атестації  

5.2. Члени м/о мають право:

 • вносити пропозиції щодо поліпшення організації професійної діяльності ;
 • на проходження планової  курсової перепідготовки та чергову/позачергову атестацію ;
 • звертатися за консультацією до відповідних спеціалістів з актуальних проблем професійної діяльності.

6. Форми навчально-методичної роботи

 • Семінар (теоретичний, проблемний).
 • Практикум (тренінг, ділова гра, аналіз проблемної ситуації, студія та інше).
 • Круглий стіл (обговорення актуальних питань).
 • Науково-практична конференція (доповіді, секції, майстер-класи).
 • Фестиваль досягнень (наробки, ідеї, калейдоскоп досвіду та інше).
 • Методичні виставки, рекламні акції.
 • Школа передового досвіду (відкриті заняття, творчі звіти, майстер-класи).
 • Супервізія (індивідуальні консультації, наставництво).
 • Інтервізійна група (творча лабораторія, експертна команда, групова консультація).

7. Форми інформаційно-методичного забезпечення

 • Методичний опис, методичний коментарій, анотація.
 • Бюлетень, газета, інформаційний вісник, інформаційно-методичний довідник.
 • Інструкція, інструктивно-методичний лист, методична записка, пам’ятка.
 • Методична розробка, методичні рекомендації, реферат.
 • Графік, діаграма, інструктивно-методичний плакат.
 • Картотека, інформаційний каталог, збірник вправ, тематична добірка.

8. Документація методичного об'єднання

8.1. Документи, що регламентують діяльність м/о:

 • положення про м/о;
 • аналіз роботи м/о за рік, що минув;
 • план роботи на поточний рік;
 • протоколи засідань м/о;

8.2. Кадровий потенціал м/о:

 • освітньо-кваліфікаційна характеристика членів м/о (банк даних);
 • освітньо-кваліфікаційна характеристика керівника м/о та складу творчої групи;
 • перелік методичних тем, над якими працюють члени м/о;
 • творчі звіти членів м/о (тема, форма і час проведення);
 • план проходження чергової атестації та курсової перепідготовки членами м/о.