Психологічний супровід профільного навчання

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ ПІДЛІТКА У ВИРІШЕННІ ПРОБЛЕМИ ЙОГО ЖИТТЄВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЧЕРЕЗ ДОПРОФЕСІЙНЕ СПРЯМУВАННЯ ОСВІТИ

Корекційно-розвивальна програма

виявлення професійних схильностей та

готовності особистості до професійного  вибору

 

   Готовність школярів до професійного самовизначення формується поступово, тому педагогічна підтримка є безперервним процесом, основа якого закладається ще в початковій школі, але найбільш важливий етап припадає на 8 –11 класи.

         У 9 класі учні повинні адекватно визначити необхідність і можливість здобуття ними повної (середньої) загальної, початкової або середньої професійної освіти. Учень повинен зуміти правильно оцінити свої особистісні характеристики (схильності, здатності, наявність професійно важливих якостей, рівень самооцінки тощо), економічну доцільність вибору  (популярні професії на ринку праці, рівень зарплати, можливість працевлаштування тощо), сформулювати професійно обумовлені цілі здобуття освіти, а потім, з врахуванням можливостей професійного навчання, розробити індивідуальну освітню траєкторію, що сприятиме досягненню поставлених цілей і завдань.

 

         Метою педагогічної підтримки самовизначення школярів є

створення освітнього середовища, що сприяє пізнанню себе, навколишнього світу і знаходженню свого місця в ньому.

         Професійне визначення особистості - процес формування ставлення особистості до себе як суб’єкта майбутньої професійної діяльності та самореалізації у ній, успішної адаптації до вимог ринку праці та за необхідності зміни професії. Професійне самовизначення є важливим і обов’язковим етапом цілісного розвитку особистості.

         Професійне самовизначення - довготривалий, безперервний процесс,а  допомогти учневі в грамотному виборі майбутньої професії - основне завдання педагога.

         Виходячи з цього перед педагогами стоять наступні завдання ( у основній школі) :

 • розвиток в учнів вміння життєвого цілеспрямування, спрямованості на професійне самовизначення як значиму частину життєвого самовизначення;
 • розвиток  вміння самопізнання і самооцінки;
 • підтримка  професійно виражених інтересів  школярів;
 • розширення знань про світ професій, про специфіку регіонального ринку праці, навчальні заклади регіону, створення в учня позитивних установок на види діяльності, що цікавлять їх.

 

         Для погодженої роботи всіх суб'єктів даного процесу в освітній установі і поза нею також можна створити спеціальну структуру (наприклад раду) педагогічної підтримки самовизначення школярів. Координацію його діяльності здійснює заступник директора з навчально-виховної роботи.

 

         В його функції входять:

 • підтримка зв'язків загальноосвітньої установи з соціальними партнерами, що впливають на самовизначення учнів основної і старшої школи;
 • планування роботи педагогічного колективу з формування готовності учнів до професійного самовизначення відповідно до концепції і освітньої програми загальноосвітнього навчального закладу;
 • здійснення аналізу і корекції діяльності педагогічного колективу з даного напрямку (консультації вчителів-предметників, класних керівників з організації системи навчально-виховної роботи, направленої на самовизначення учнів: профпросвіта);
 • проведення педагогічних рад, виробничих нарад з проблеми професійного самовизначення старшокласників;
 • організація участі обдарованих дітей в очних олімпіадах різного рівня;
 • здійснення контролюючих функцій роботи класних керівників з проблеми професійного визначення учнів.

 

         Класні керівники в свою чергу :

 • складають для конкретного класу план педагогічної підтримки самовизначення учнів, що включає різні форми, методи, засоби, активізуючи пізнавальну, творчу активність школярів;
 • організовують індивідуальні і групові профорієнтаційні бесіди, диспути, конференції;
 • ведуть психолого-педагогічні спостереження схильностей учнів (тобто фіксуються дані спостережень, анкет, тестів);
 • організовують відвідини учнями Днів відкритих дверей у ВНЗ, професійно-технічних навчальних закладах;
 • організовують тематичні і комплексні екскурсії школярів на підприємства;
 • проводять батьківські збори з проблеми формування готовності учнів до професійного самовизначення;
 • організовують зустрічі учнів з випускниками школи – студентами ВНЗ, професійно-технічних навчальних закладів.

 

         Вчителі-предметники:

 • сприяють розвитку пізнавального інтересу, творчій спрямованості школяра, використовуючи всілякі методи і засоби (ділові ігри, семінари, круглі столи, конференції, предметні тижні, олімпіади, факультативи, конкурси газет);
 • сприяють формуванню у школярів адекватної самооцінки;
 • забезпечують спрямованість профорієнтації уроків, формують в учнів загально трудові, професійно-важливі навики;
 • проводять спостереження з виявлення схильностей і здібностей учнів.

 

         Процес психолого-педагогічної підтримки старшокласників зі сторони  школи і сім'ї повинен будуватися на основі єдиних цільових установок. Тому завдання вчителів у роботі з батьками повинні бути направлені на вироблення єдиної позиції з проблеми самовизначення школярів.

 

         Форми взаємодії можуть бути наступними:

 • проведення батьківських зборів;
 • індивідуальні бесіди педагогів з батьками;
 • анкетування батьків учнів;
 • залучення батьків учнів до бесід про професії;
 • залучення батьків для роботи керівниками гуртків, спортивних секцій, студій, театрів, громадських учнівських організацій;
 • допомога батьків в організації професійних проб старшокласників на підприємствах; допомога батьків в організації тимчасового працевлаштування учнів в канікулярний період.

 

         Повноцінна педагогічна підтримка самовизначення учнів неможлива без зусиль освітньої установи разом з соціальними інститутами, що сприяють формуванню готовності школярів до самовизначення.

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНІ ІГРИ

ГРА «СТАЖЕРИ-ІНОПЛАНЕТЯНИ»

         Мета: Вона дає змогу познайомити школярів 8—9 класів зі структурою промислового підприємства й вимогами основних виробничих професій.

         Час гри — 45 хвилин.

         За бажанням хлопців вибираються 2 професори-інопланетянина, які хочуть вивчити основні земні професії і пройти стажування. Вони виходять із класу, і кожен інопланетянин продумує свій неземний вигляд, на заздалегідь заготовленому папері складає запитання, що поставить землянам. Кожен учень із тих, що залишилися в класі, представляє ту чи іншу службу підприємства (є начальником відділу, цеху, підрозділу). Їм роздають картки з короткими характеристиками «доручених їм підрозділів», вказуються головні функції, типові умови праці, найважливіші вимоги до працівника даного підрозділу.

До зустрічі з інопланетянами ведучому краще на прикладі показати, як піде гра.          Можна на дошці намалювати якусь незвичайну істоту і запропонувати начальнику якого-небудь підрозділу висловитися про її придатність для роботи в даному підрозділі, розповісти про вимоги до працівника. Після цього щодо даної професії можуть висловитися інші хлопці, сам ведучий.

         У ході гри інопланетяни спочатку малюють свій вигляд на дошці, коментують його, відповідають на запитання (бажано, щоб вони стосувалися самих інопланетян), після чого керівники висловлюють свою думку і кожну професію обговорюють. За урок звичайно обговорюється 5—8 професій, і така робота проходить жвавіше і цікавіше, ніж розмови про відповідність людини професії.

ГРА «АСОЦІАЦІЇ»


            Призначена для корекції уявлень учнів 6-10 класів про професії, формування загального й емоційного ставлення до них, дає змогу розвивати уяву, інтуїцію, творче мислення.
         З класу вибирають 3 особи, які за допомогою асоціативних запитань повинні будуть відгадати загадану іншими учнями професію. Краще попередньо назвати дітям професію і разом подумати, якого вона швидше за все може бути «кольору», яким «рок-ансамблем», «мелодією», «запахом», чи «порою року» представлена. Це робиться для того, щоб діти зрозуміли суть асоціативних запитань, адже під час гри забороняється ставити «правильні» запитання про предмет, умови, знаряддя праці.
         Учні, які відгадали, виходять із класу і придумують по 2 асоціативних запитання. Клас у цей час загадує одну професію.
         Ті учні, що виходили, повертаються і ставлять свої запитання. Ведучий фіксує 6 запитань і 6 відповідей, після чого команда, що відгадує, повинна за 30 секунд запропонувати 3 варіанти відповідей. Якщо хоча б одна відповідь правильна, вважається, що команда виграла. За урок вдається розглянути 3-5 професій, оскільки ті, що відгадують, у кожнім турі гри міняються.
 

ГРА «ВАКАНСІЯ»


         Призначена для випробування сил у різних виробничих ситуаціях учнів 7-9 класів, знайомить з особливостями професій.
         Вибираються дві пари «кінорежисерів», яким для програвання виробничих сценок за заздалегідь визначеними професіями (!) знадобилися артисти. Режисери повинні вибрати по 2 артисти. Для полегшення вибору режисери одержують перелік із 15-20 професійно важливих якостей, визначають на цій основі 5 найважливіших критеріїв добору. Поки режисери проробляють це 3-4 хвилини в коридорі, клас теж проводить аналогічну роботу (використовуючи такий самий перелік, зафіксований на дошці).
         Групи режисерів входять у клас і записують на дошці свої критерії, вибирають артистів.
         Створені 2 творчі групи (по 2 режисери і по 2 артисти) повинні підготувати виробничі сценки, для цього їм пропонуються картки з коротким сценарієм. Наприклад: начальник економічного відділу пропонує економісту переробити звіт із помилками, допущеними іншим фахівцем. Досвідчений економіст, побоюючись того, що весь відділ буде позбавлений премії, пропонує свою допомогу некваліфікованому колезі, а той сором’язливо відмовляється. Учні мають запропонувати вихід із проблемної ситуації.
         Після програвання ситуації організовується обговорення, визначається, наскільки повно проявилися якості, за якими добирають артистів. Гра дає змогу підвести школярів до розуміння того, що основні професійно важливі якості формуються у процесі праці.

ГРА «ВГАДАЙ ПРОФЕСІЮ»

         Як і в грі «Асоціації», троє гравців виходять із класу. Ті, що залишилися, швидко загадують професію, а ті, що відгадують, повертаються в клас. Кожен учень на аркуші протягом 4—5 хвилин аналізує за схемою загадану професію, а кожен відгадувач, спостерігаючи за класом, визначає одну людину, яку він викликає до дошки. Обрані 3 чоловіки протягом 2—3 хвилин виписують на вільній частині дошки свої варіанти проаналізованої професії за всією схемою. Відгадувачу дається 1 хвилина на роздуми, і кожний пропонує свій варіант відгадки. Якщо хоча б один із них правильний, команда, що відгадувала, перемогла. Можна доповнити гру правилом: якщо загальна кількість помилок, зроблених класом на дошці при описуванні професії, більша від 10, то навіть якщо відгадувачі не зуміли правильно назвати професію, вважається, що клас програв.

 

ДІАГНОСТИЧНИЙ БЛОК

ДИФЕРЕНЦIЙНО-ДIАГНОСТИЧНИЙ ОПИТУВАЛЬНИК (ДДО)

ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛIДЖЕННЯ

Iнструкцiя

            Припустимо, що пiсля вiдповiдного навчання ти зможеш виконувати будь-яку роботу. Однак, якщо тобі доведеться вибирати тільки одну з двох можливостей, що ти вибереш? У запропонованому "Бланку вiдповiдей ДДО" тобі необхідно дати вiдповiдi на поставленi запитання. При вiдповiдi необхiдно кожний раз запитати себе: "Подобається менi заняття, про яке говориться у першiй частинi твердження чи нi?". Довго роздумувати не потрiбно, краще покластися на перше, безпосереднє почуття. Оцінювання тверджень проходить наступним чином: "Якщо заняття тобі швидше подобається, ніж не подобається - постав у вiдповiднiй клiтинцi знак "+". Якщо подобається - два плюси "++", якщо дуже подобається - три плюси "+++". Якщо швидше не подобається, нiж подобається - один мiнус "-", якщо не подобається - два "--", а якщо дуже не подобається три мiнуси "---". Подiбним чином необхiдно запитувати i про заняття, що записане в другiй половинi тверджень. Питання читаються попарно (питання 1А i 1Б). Ти повинен надати перевагу одному iз варiантiв (у вiдповiдi повинно бути бiльше плюсiв або хоча би менше мiнусiв у вiдношенні однiєї половини до другої). 

  А

                                                                                          Б

1.

Доглядати за тваринами.

Обслуговувати машини, прилади (стежити, регулювати).

2

Допомагати хворим людям.

Складати таблицi, схеми, програми обчислювальних машин.

3.

Слiдкувати за якiстю книжкових ілюстрацiй, плакатiв, художнiх листiвок, грамплатiвок.

Слiдкувати за станом, розвитком рослин.

4.

Обробляти матерiали (деревину, тканину, метал, пластмасу).

Доводити товар до споживача (рекламувати, продавати).

5.

Обговорювати науково-популярні книжки, статті.

Обговорювати художнi книжки (або п’єси, концерти).

6.

Вирощувати молодняк (тварин будь-якої породи).

Тренувати товаришiв (або молодших) у виконанні будь-яких дій (трудових, навчальних, спортивних).

7.

Копiювати малюнки (або настроювати музичний інструмент)

Управляти яким-небудь вантажним (підйомним або дорожнiм) засобом - трактором, тепловозом.

8.

Повiдомляти, роз'яснювати людям потрібнi їм вiдомості (в довідковому бюро, на екскурсії).

Художньо оформляти виставки (або брати участь у пiдготовці п’єс, концертів).

9.

Ремонтувати речi, вироби (одяг, техніку, примiщення).

Шукати та виправляти помилки в текстах, таблицях, малюнках.

10.

Лiкувати тварин.

Виконувати обчислення, розрахунки.

11.

Виводити новi сорти рослин

Конструювати, проектувати новi види промислових виробiв (машини або одяг, будинки, продукти харчування).

12.

Розбирати суперечки, сварки між людьми, переконувати, пояснювати, заохочувати, карати.

Розбиратися в кресленнях, схемах, таблицях (перевiряти, приводити до порядку).

13.

Спостерігати, вивчати роботу гуртків художньої самодiяльностi .

Спостерiгати, вивчати життя мiкробів.

14.

.Обслуговувати, налагоджувати медичні прилади, апарати.

Надавати людям медичну допомогу при пораненнях, ударах, опiках.

15.

Складати точнi звiти про явища, події, об’єкти, якi спостерігаються i вимірюються.

Художньо описувати, вiдтворювати події, які спостерігаються або уявляються.

16.

Робити лабораторнi аналiзи в лікарні.

Приймати, оглядати хворих, вести бесіду з ними, призначати лiкування.

17.

Фарбувати або розписувати стіни приміщення, поверхні виробу.

Здiйснювати монтаж будiвлi або складання машин, приладiв.

18.

Органiзовувати культпоходи однолітків або молодших (в театри, музеї), екскурсії, туристичнi походи.

Грати на сценi, брати участь в концертах.

19.

Виготовляти за кресленнями деталі або вироби (машини, одяг), будувати будівлі.

Займатися кресленням, копіюванням креслень, карт.

20.

Вести боротьбу з хворобами рослин, з шкідниками лiсу, саду.

Працювати на клавiшних машинах (друкарськiй машинi, телетайпi, набірнiй машинцi та iн.).

 

БЛАНК ВIДПОВIДЕЙ "ДДО"

Прiзвище, ініціали учня ________________ Клас _________

ЗНЗ ___________________________________Дата_________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10а

 

 

10б

 

11а

11б

12а

12б

13а

13б

14а

14б

15а

15б

16а

 

16б

 

17а

 

17б

18а

 

18б

 

19а

 

19б

 

20а

 

 

20б

 

+

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТIВ

         У "Бланку вiдповiдей" у першому рядку вписуєш: 1 колонка - "Людина-природа"; 2 колонка - "Людина-технiка"; 3 колонка - "Людина-людина"; 4 колонка - "Людина-знакова система"; 5 колонка - "Людина-художнiй образ". Пiдраховується в 1 колонцi кiлькiсть "+"i це число записується внизу колонки у графi зi знаком "+". Кiлькiсть "-" у цiй же колонцi ставиться у графi зi знаком "-". Аналогiчно пiдраховуються i заповнюються iншi колонки.

 

МЕТОДИКА "КАРТА IНТЕРЕСIВ"

 ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

Інструкцiя

            "Ти маєш можливість продовжити навчання або влаштуватись на цікаву роботу. Для того, щоб допомогти тобі вибрати професію, пропонуємо перелік питань. Подумай перед тим, як вiдповiсти на кожне питання, постарайся дати як можна більш точну вiдповiдь. Якщо ти не раз переконувався, що любиш або тобі дуже подобається те, про що запитується, то у "Бланку вiдповiдей" у графі під тим же номером, що i номер питання, постав два плюси ("++"); якщо просто подобається (любиш) - один плюс ("+"); якщо не знаєш, сумніваєшся - нуль ("0"); якщо не подобається (не любиш) - мінус ("-"); якщо дуже не подобається - два мінуси ("- - "). Вiдповiдай на кожний пункт, не пропускай жодного питання. При читанні питань довгих пауз робити не потрібно.

 Перелік питань "Карти iнтересiв"

 Чи любиш ти, хотів би ти, чи подобається тобі?

 1. Уроки фізики.
 2. Уроки математики.
 3. Уроки хiмiї.
 4. Читати книжки або статті з астрономії.
 5. Читати книжки або статті з бiологiї.
 6. Читати про досліди на тваринах.
 7. Читати про сiльськогосподарськi рослини i тварини.
 8. Читати про ліс.
 9. Читати про твори класиків світової літератури.
 10. Читати газети, журнали, дивитися телепередачі, слухати радіо.
 11. Уроки iсторiї.
 12. Вiдвiдувати театри, музеї, художні виставки.
 13. Читати літературу про геологiчнi експедиції.
 14. Читати про рiзнi країни та їх економіку, державний устрій.
 15. Організовувати друзів на виконання громадської роботи i керувати ними.
 16. Читати про роботу мiлiцiї.
 17. Читати про моряків, пiлотiв.
 18. Читати про роботу вихователя, вчителя.
 19. Знайомитися з будовою i роботою верстатів.
 20. Готувати обіди.
 21. Читати про будiвельникiв.
 22. Турбуватися про красу приміщень, в яких ви навчаєтесь, живете, працюєте .
 23. Читати про досягнення техніки (наприклад журнали "Юний технік", "Техніка молоді" i т.п.).
 24. Знайомитися з будовою побутових електро- i радiоприладiв.
 25. Читати науково-популярну літературу про відкриття у фiзицi.
 26. Читати науково-популярну літературу про математику.
 27. Дізнаватися про нові досягнення у галузі хiмiї (з журналів, радiо- i телепередач i т.п.).
 28. Дивитися телепередачі про космонавтів.
 29. Вивчати бiологiї.
 30. Цікавитися причинами i способами лікування хвороб.
 31. Вивчати ботаніку.
 32. Проводити час у лiсi.
 33. Читати лiтературно-критичнi статті.
 34. Активно брати участь у громадській роботі.
 35. Читати книжки про iсторичнi події.
 36. Слухати симфонічну музику.
 37. Дознаватися про нові родовища корисних копалин.
 38. Дізнаватися про географiчнi відкриття.
 39. Обговорювати поточні справи i події.
 40. Встановлювати дисципліну серед ровесників або молодших.
 41. Подорожувати по країні.
 42. Пояснювати учням, як розв'язувати складне завдання, правильно скласти речення.
 43. Вивчати нові інструменти.
 44. Уроки обслуговуючої праці.
 45. Дізнаватися про нові досягнення в галузі будівництва.
 46. Вiдвiдувати фабрики.
 47. Знайомитися з будовою механiзмiв, машин.
 48. Читати статті у науково-популярних журналах про досягнення в галузі радiотехнiки.
 49. Пізнавати нові фiзичнi явища.
 50. Розв'язувати складні математичні задачі.
 51. Ставити досліди з хiмiї, слідкувати за ходом хiмiчних реакцій.
 52. Спостерігати за небесними світилами.
 53. Вести спостереження за рослинами.
 54. Робити перев'язки, надавати першу медичну допомогу.
 55. Вирощувати тварин i доглядати за ними.
 56. Збирати гербарій.
 57. Писати розповiдi та вiршi.
 58. Спостерігати за поведінкою i життям людей.
 59. Брати участь у роботі історичного гуртка, розшукувати матеріали, що свідчать про події минулого.
 60. Декламувати, співати у хорі, виступати на сцені.
 61. Збирати мінерали, цікавитися їх походженням.
 62. Вивчати природу рідного краю.
 63. Організовувати рiзнi заходи у школі.
 64. Звертати особливу увагу на поведінку людей.
 65. Вiдвiдувати гурток автолюбителів, обслуговувати автомобіль.
 66. Проводити час з малими дітьми (читати їм книжки, допомагати, щось розповідати їм).
 67. Виготовляти рiзнi деталі та предмети.
 68. Організовувати харчування під час походів.
 69. Бувати на будівлях.
 70. Шити одяг.
 71. Збирати i ремонтувати механізми велосипедів, швейних машин, годинників i т.п.
 72. Ремонтувати побутові електроприлади.
 73. Займатися у фізичному гуртку.
 74. Займатися у математичному гуртку.
 75. Готувати розчин, зважувати реактиви.
 76. Вiдвiдувати планетарій.
 77. Вiдвiдувати гурток бiологiї.
 78. Спостерігати за хворими, надавати їм допомогу.
 79. Спостерігати за природою i вести записи спостереження.
 80. Садити дерева i доглядати їх.
 81. Працювати зі словником i літературними джерелами.
 82. Швидко переключатися з одного виду роботи на інший.
 83. Виступати з доповідями на історичну тему.
 84. Грати на музичних інструментах, малювати або вирізати по дереву.
 85. Складати опис матерiалiв.
 86. Брати участь у географічних експедиціях.
 87. Виступати з повідомленнями про міжнародне становище.
 88. Допомагати працівникам мiлiцiї.
 89. Вiдвiдувати гурток юних моряків.
 90. Виконувати роботу піонервожатого.
 91. Уроки праці.
 92. Давати поради знайомим під час купiвлi одежі.
 93. Спостерігати за роботою будiвельникiв.
 94. Знайомитися зі швейним виробництвом.
 95. Робити моделі лiтакiв, планерів, кораблів.
 96. Складати радiоприймачi i електроприлади.
 97. Брати участь в олiмпiадах з фізики.
 98. Брати участь у математичних олiмпiадах.
 99. Розв'язувати задачі з хiмiї.
 100. Брати участь у роботі астрономічного гуртка.
 101. Проводити досліди на тваринах.
 102. Вивчати функції організму людини i причини виникнення хвороб.
 103. Проводити досліди з метою вирощування нових сільськогосподарських тварин.
 104. Бути членом товариства охорони природи.
 105. Брати участь у диспутах, читацьких конференціях.
 106. Аналізувати явища i події життя.
 107. Цікавитися минулим нашої країни.
 108. Проявляти інтерес до теорії та iсторiї розвитку мистецтва.
 109. Здійснювати тривалi та нелегкі походи, під час яких доводиться напружено працювати за заданою програмою.
 110. Складати географічні карти i збирати iншi географiчнi матеріали.
 111. Вивчати політичний устрій різних країн.
 112. Робота юриста.
 113. Вiдвiдувати гурток юних космонавтів.
 114. Робота учителя.
 115. Бувати на заводах.
 116. Надавати людям рiзнi послуги.
 117. Брати участь у будівельних роботах.
 118. Знайомитися з виготовленням промислових товарів.
 119. Розбиратися у технічних схемах i кресленнях.
 120. Користуватися точними вимірювальними приладами i здійснювати розрахунки за отриманими даними.
 121. Проводити досліди з фізики.
 122. Виконувати роботи, що вимагають математичних правил i формул.
 123. Асистувати викладачу при проведенні дослiдiв з хiмiї.
 124. Збирати вiдомостi про iншi планети.
 125. Читати про дiяльнiсть бiологiв.
 126. Бути активним членом санітарних дружин.
 127. Доглядати за сільськогосподарськими машинами i знаряддями праці.
 128. Знайомитися з веденням лісного господарства.
 129. Вивчати походження слів i окремих словотворень.
 130. Вести щоденник, писати замітки у шкільну газету.
 131. Вивчати історичне минуле інших країн.
 132. Неодноразово дивитися у театрі одну i ту ж п'єсу.
 133. Читати про життя i дiяльнiсть відомих геологів.
 134. Вивчати географію нашої планети.
 135. Вивчати бiографiї політичних дiячiв.
 136. Правильно оцінювати вчинок товариша, знайомого, літературного героя.
 137. Читати книжки про засоби пересування.
 138. Навчати i виховувати дітей.
 139. Спостерігати за працею робітника.
 140. Постійно спілкуватися з людьми.
 141. Проектувати будiвельнi об'єкти.
 142. Вiдвiдувати виставки товарів побутового обслуговування.
 143. Виконувати креслення, проектувати машини.
 144. Розбиратися у радіосхемах.

Примітка. Всюди, де вказано "читати", потрібно розуміти як "знайомитися"; наприклад, шляхом бесід зі спецiалiстами, досвідченими людьми.

БЛАНК ВІДПОВІДЕЙ

 

Прізвище, ініціали ______________________________ Вік _________________________

Дата __________________ 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

 

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

 

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

 

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

 

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

 

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕШИФРАТОР ДЛЯ БЛАНКУ ВІДПОВІДЕЙ

 1. фізика
 2. математика
 3. хімія
 4. астрономія
 5. біологія
 6. медицина
 7. сіл господарство
 8. ліс господарство
 9. філологія
 10. журналістика
 11. історія
 12. мистецтво
 13. геологія
 14. Географія
 15. громад діяльність
 16. право
 17. транспорт
 18. педагогіка
 19. обробпромислов
 20. сфера обслугов
 21. будівництво
 22. легка промисл
 23. техніка
 24. електротехніка

ПРИМІТКА: дешифратор накладається на початок “Бланку відповідей” безпосередньо до цифр.

            ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТIВ

         Необхідно підрахувати кiлькiсть "+" i "-" у кожній колонці. Нуль не береться до уваги. У "Бланку вiдповiдей" знизу дві порожні графи, в одній із них ставиться сума "+", в другій "–". Закінчивши підрахунок отримані результати підставляють у "Дешифратор", тобто тi сфери дiяльностi, інтерес до яких вивчався.

         При набраних балах в межах:

10 – 12 – інтереси розвинуті на високому рівні,

при 7 – 9 балах – середньому рівні,

при 4 – 6 балах – на низькому рівні,

а при балах в межах 0 – 3 інтереси взагалі відсутні до цієї діяльності.

         Широкими вважаються інтереси, якщо в 7 і більше сферах діяльності набрано більше 4-х балів,

середніми за широтою інтереси вважаються тоді, коли в 4 – 6 сферах відмічається більше 4-х балів,

і вузькими – коли інтереси проявляються тільки до 1 – 3 сфер діяльності.

         Після роботи з “Дешифратором” ти маєш записати позитивне ставлення до сфер дiяльностi, які набрали найбільшу кiлькiсть "+" та негативне ставлення, якi набрали найбільшу кiлькiсть "-" в таблиці , що подано нижче.

Позитивне ставлення

Кількість балів

Рангове місце

Негативне ставлення

Кількість балів

Рангове місце

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

2

 

 

2

 

 

 

3

 

 

3

             

 

         Hа основі отриманих кiлькiсних (плюсів i мiнусiв) даних робиться висновок про те, наскільки сильно, тобто на якому рівні і наскільки широко, проявляється інтерес до певних сфер трудової дiяльностi. Як сильно він проявляється на різних рівнях оволодіння ними. Потрібно визначити також тi сфери, ставлення до котрих має негативне емоційне забарвлення. За результатами виконання цієї методики ти повинен зробити висновок стосовно рівня розвитку твоїх професійних інтересів та бажаних для тебе сфер діяльності.

АНКЕТА ДЛЯ УЧНІВ 11 КЛАСУ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ
 


         Інструкція для учнів: дана анкета спрямована на вивчення Вашої думки щодо мотивації вибору та рівнем задоволеності предметним наповненням профілю навчання. Спробуйте якомога точніше вибрати одну чи дві відповіді по кожному питанню із запропонованого Вам набору.1. Що спонукало Вас до вибору профілю навчання :

а) інтерес до предметів
б) орієнтація на ВНЗ
в) наявність здібностей
г) поради класного керівника
д) поради батьків
е) поради друзів
є) неможливість відвідувати інший загальноосвітній навчальний заклад
ж) бажання навчатись по місцю проживання.

2. Чого Ви прагнете досягти, навчаючись у профільному класі?
 

а) підготуватися до майбутньої професії
б) правильно вибрати майбутню професію, розкрити свої здібності, пізнати свої можливості
в) отримати корисні для життя навички
г) не замислювався (лась) над цим питанням, мені все одно
д) навчання у профільному класі нічого не дає.

3. Чи пов'язуєте Ви свої майбутні професійні плани зі спецпредметами, що вивчають у школі?

а) навички і знання зі спецпредметів знадобляться у моїй майбутній професії, під час навчання у ВНЗ
б) навички і знання зі спецпредметів знадобляться в житті незалежно від обраної в майбутньому професії
в) поки ще не знаю, не замислювався (лась)
г) навички, здобуті під час навчання у профільному класі, не знадобляться мені у житті.

 

 

4. Чи задоволені Ви колом предметів, що їх викладають із обраного профілю?

а) так
б) ні
в) частково.

5. Чи задоволені Ви обсягом знань, що отримали зі спецпредметів, курсів за вибором ?

а) дуже задоволений (на)
б) незадоволений (на), але маю пропозиції
в) мені все одно
г) не задоволений (на), та іншого варіанту немає
д) зовсім не задоволений (на), хотів(ла) би(б) навчатися за іншим профілем.

6. Яким чином Ви намагаєтесь компенсувати дефіцит знань з наук, які визначені профільним навчанням ?

а) самоосвіта
б) індивідуальні консультування педагогів
в) групові консультації з педагогами
г) заняття з репетитором
д) інше (вкажіть).


7. Як ставляться Ваші батьки до навчання у профільному класі?

а) вважають, що це допоможе мені підготуватися до майбутньої діяльності.
б) вибір зроблено за порадою батьків
в) вважають, що, вивчаючи спецпредмети у профільному класі, можна отримати корисні для життя навички
г) не схвалюють, але й не наполягають на іншому варіанті, не висловлюють свої думки, їм байдуже
д) проти мого навчання у профільному класі.

8. Внесіть пропозиції щодо вдосконалення профілю навчання :

а) зменшити кількість непрофільних предметів
б) збільшити час на вивчення профільного предмету
в) розширити кількість можливих профілів
г) розширити кількість практичних занять
д) проводити відбір учнів за наявними здібностями до профільних предметів

е ) вважаю, що немає необхідності щось змінювати
є) інші (вкажіть).