До дня психологічного здоров'я в закладах освіти Дніпропетровщини

  ДО ДНЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ’Я У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ
(З НАГОДИ ВСЕСВІТНЬОГО ДНЯ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я)

            Порушення психічного здоров'я - це кількісні відхилення від нормального процесу психічного розвитку. Причиною порушень ПЗ є неправильний розподіл напружень у внутрішній структурі особистості. Найбільш значне напруження створюється розбіжністю між тим, що людина собою представляє, і тим, чим йому, на його думку, слід бути.


Показниками ПЗ особистості є:
- Прийняття відповідальності за своє життя;
- Саморозуміння і прийняття себе;
- Вміння жити в теперішньому часі;
- Осмисленість індивідуального буття;
- Здатність до розуміння і прийняття інших.

            Психічне здоров'я має першочергове значення для особистого благополуччя, підтримки здорових сімейних відносин і здатності кожної окремої людини зробити внесок в життя суспільства. І повірте, фізичне здоров'я неможливе без психічного здоров'я.  За даними ВООЗ, на психічні захворювання в наші дні страждають більше 450 мільйонів людей.  В Україні Всесвітній день психічного здоров'я відзначають з 1992 року.

            З цього ж року 10 жовтня з ініціативи Дніпропетровського обласного наукового-методичного центру практичної психології та соціальної роботи в закладах освіти на Дніпропетровщині ми проводимо день психологічного здоров’я. Якщо термін «психічне здоров'я» має відношення, перш за все до окремих психічних процесів і механізмів, то термін «психологічне здоров'я» - належить до особистості в цілому, знаходиться в тісному зв'язку з вищими проявами людського духу і дозволяє виділити власне психологічний аспект проблеми психічного здоров'я в відміну від медичного, соціологічного, філософського та інших аспектів.

            Сам термін «психологічне здоров'я» був введений в науковий лексикон не так давно І. В. Дубровіной: «Осмислюючи змістовну суть психологічної служби, ми відчули необхідність введення в науковий психологічний лексикон нового терміна -«психологічне здоров'я».

Що включає в себе поняття психологічного здоров'я?

            Психологічне здоров'я є необхідною умовою повноцінного функціонування і розвитку людини в процесі його життєдіяльності. Таким чином, з одного боку, воно є умовою адекватного виконання людиною своїх вікових, соціальних і культурних ролей (дитини або дорослого, вчителя або менеджера, росіянина або австралійця і т.п.), з іншого боку, забезпечує людині можливість безперервного розвитку протягом усього його життя.  Однак якщо психологічне здоров'я - необхідна умова повноцінного функціонування, то наскільки воно взаємопов'язане з фізичним здоров'ям? Тут потрібно відзначити, що саме використання терміну «психологічне здоров'я» підкреслює неподільність тілесного і психічного в людині, необхідність і того, і іншого для повноцінного функціонування. Більш того, останнім часом виділився такий новий науковий напрям, як психологія здоров'я - «наука про психологічні причини здоров'я, про методи і засоби його збереження, зміцнення та розвитку». В рамках цього напрямку детально вивчається вплив психічних факторів на збереження здоров'я і на появу хвороби. І саме здоров'я розглядається не як самомета, а як умова для самостановлення людини на Землі, виконання ним своєї індивідуальної місії. Тому, спираючись на положення психології здоров'я, можна припустити, що саме психологічне здоров'я є передумовою здоров'я фізичного. Якщо скласти узагальнений «портрет» психологічно здорової людини, то можна отримати наступне. Психологічно здорова людина - це насамперед людина спонтанна і творча, життєрадісна і весела, відкрита і пізнає себе і навколишній світ не тільки розумом, а й почуттями, інтуїцією. Вона повністю приймає самого себе і при цьому визнає цінність і унікальність оточуючих його людей. Така людина покладає відповідальність за своє життя насамперед на саму себе і витягує уроки з несприятливих ситуацій. Вона знаходиться в постійному розвитку і, звичайно, сприяє розвитку інших людей. Його життєвий шлях може бути не зовсім легким, а іноді досить важким, але він прекрасно адаптується до швидко змінюваних умов життя. І що важливо - вміє перебувати в ситуації невизначеності, довіряючи тому, що буде з ним завтра. Таким чином, можна сказати, що ключовим словом для опису психологічного здоров'я є слово «гармонія», або «баланс». І насамперед це гармонія між різними складовими самої людини: емоційними і інтелектуальними, тілесними і психічними і т.п. Але це також гармонія між людиною і оточуючими її людьми, природою космосом. При цьому гармонія розглядається не як стан, а як процес. Відповідно можна говорити про те, що психологічне здоров'я являє собою динамічну сукупність психічних властивостей людини, які забезпечують гармонію між потребами індивіда та суспільства, які є передумовою орієнтації особистості на виконання своєї життєвої задачі. Життєве завдання при цьому можна розглядати як те, що необхідно зробити для оточуючих саме конкретній людині з її здібностями і можливостями. Виконуючи життєве завдання, людина відчуває себе щасливою, в іншому випадку - глибоко нещасною.  Важливо зіставити також поняття психологічного здоров'я з поняттям зрілості особистості, оскільки ряд авторів вживають їх практично синонімічно. Дійсно, якщо розуміти розвиток людини як послідовний рух до зрілості, то зрілість і психологічне здоров'я дорослого, на наш погляд, можуть використовуватися як синоніми. Однак, якщо говорити про психологічне здоров'я дитини, то воно є лише передумовою досягнення в майбутньому особистісної зрілості, але аж ніяк не зрілістю.
Звичайно, психологічне здоров'я дітей має свою специфіку. І. В. Дубровіна стверджує, що основу психологічного здоров'я складає повноцінний психічний розвиток на всіх етапах онтогенезу. Отже, психологічне здоров'я дитини і дорослого відрізнятиметься сукупністю особистісних новоутворень, які ще не розвинулися у дитини, але мають бути присутніми у дорослого.

 

Існують рівні психологічного здоров'я :


            До вищого рівня психологічного здоров'я - креативного - можна віднести людей із стійкою адаптацією до середовища, наявністю резерву сил для подолання стресових ситуацій і активним творчим відношенням до дійсності, наявністю творчої позиції. Такі люди не потребують психологічної допомоги.
            До середнього рівня - адаптивного - віднесемо людей, в цілому адаптованих до соціуму, проте мають декілька підвищену тривожність. Такі люди можуть бути віднесені до групи ризику, оскільки не мають запасу міцності психологічного здоров'я і можуть бути включені в групову роботу профілактично-розвиваючої спрямованості. 

            Нижчий рівень - це дезадаптивний, або асимілятивний – акомодативний. Асимілятивний стиль поведінки характеризується насамперед прагненням людини пристосуватися до зовнішніх обставин на шкоду своїм бажанням і можливостям. Неконструктивність його проявляється в його ригідності, в спробах людини повністю відповідати бажанням оточуючих.  Людина, що вибрав аккомодативний стиль поведінки, навпаки, використовує активно-наступальну позицію, прагне підпорядкувати оточення своїм потребам. Неконструктивність такої позиції полягає в негнучкості поведінкових стереотипів,  віднесені до даного рівня психологічного здоров'я, потребують індивідуальної психологічної допомоги.
Безумовно, для надання допомоги людям, для ефективної організації психологічного консультування та корекції необхідно визначити фактори ризику порушення психологічного здоров'я та оптимальні умови його становлення.

 

Фактори ризику порушення психологічного здоров'я:            Їх можна розділити умовно на дві групи: об'єктивні, або фактори середовища, і суб'єктивні, обумовлені індивідуально-особистісними особливостями. Обговоримо спочатку вплив факторів середовища. Під ними зазвичай розуміються сімейні несприятливі фактори і несприятливі фактори, пов'язані з дитячими установами, професійною діяльністю, соціально-економічною ситуацією в країні. Зрозуміло, що фактори середовища найбільш значимі для психологічного здоров'я дітей та підлітків.
Так, для немовляти таким фактором ризику може бути дефіцит спілкування з матір'ю або патологія надлишку спілкування, яка веде до перезбудження і надстимуляції дитини. У молодшого школяра найбільш суттєвим фактором ризику порушення психологічного здоров'я може стати школа, коли дитина вперше потрапляє в ситуацію соціально оцінюваної діяльності. А для підлітка це може бути надмірна опіка батьків, їх небажання вибудовувати з ним партнерські відносини.
Таким чином, вплив зовнішніх середовищних факторів на психологічне здоров'я знижується від дитинства до підліткового віку. Тому вплив цих факторів на дорослого описати досить складно. Психологічно здорова доросла, як ми вже говорили раніше, повинна вміти адекватно адаптуватися до будь-яких факторів ризику без шкоди для здоров'я. Тому звернемося до розгляду внутрішніх факторів.  Як ми вже говорили, психологічне здоров'я передбачає стійкість до стресових ситуацій, тому необхідно обговорити ті психологічні характеристики, які обумовлюють знижену стійкість до стресу. Зупинимося спочатку на темпераменті. Досить цікаво індивідуальні властивості темпераменту в плані ризику порушення психологічного здоров'я описав Я. Стреляу, який вважав, що темперамент - це сукупність відносно стійких характеристик поведінки, які з енергетичного рівня поведінки і в тимчасових параметрах реакцій, і виділяв одну з характеристик енергетичного рівня поведінки - реактивність . При цьому під реактивністю розуміється відношення сили реагування до викликів стимулу. Відповідно високореактивні діти - це ті, хто сильно реагує навіть на невеликі стимули, слабореактивні - зі слабкою інтенсивністю реакцій. Так слабореактивні діти у відповідь на зауваження педагогів будуть вести себе краще, а у високореактивних дітей, навпаки, може спостерігатися погіршення діяльності, їм найчастіше властива підвищена тривожність. У них же знижений поріг виникнення страху, знижена працездатність. Характерний пасивний рівень саморегуляції, тобто слабка наполегливість, низька ефективність дій, слабке пристосування своїх цілей до реального стану речей, неадекватність рівня домагань. Дані дослідження дозволяють зробити висновок, що властивості темпераменту не є джерелами порушення психологічного здоров'я, але суттєвим фактором ризику, який неможливо ігнорувати.
Тепер подивимося, наскільки знижена стійкість до стресу пов'язана з якими-небудь особистісними факторами. Ми готові погодитися з В. А. Бодровим, який вважає, що життєрадісні люди найбільш психологічно стійкі, відповідно менш стійкі люди зі зниженим фоном настрою, а також виділяють три характеристики стійкості: контроль, самооцінка і критичність. При цьому контроль визначається як локус контролю. На їх думку, екстернали більш схильні до стресів, а інтернали ж володіють великим внутрішнім контролем і тому успішно справляються зі стресами. Самооцінка - це почуття власного призначення і власних можливостей. Наступна необхідна якість - це критичність, яка відображає ступінь важливості для людини рівноваги між прагненням до ризику і до безпеки, до змін і до збереження стабільності, до допущенню невизначеності і до контролю подій. Тільки така рівновага дозволить людині розвиватися, змінюватися, з одного боку, і запобігати саморуйнування - з іншого.

 

Психолого-педагогічні умови становлення психологічно здорової особистості:            Як ми вже говорили, одна з найважливіших характеристик психологічно здорової людини - це стресостійкість: пошук у важкій ситуації сил в самому собі і як наслідок цього позитивні самозміни. Відповідно провідною тенденцією становлення психологічного здоров'я в онтогенезі можна назвати поступовий розвиток у дитини здатності до стресостійкості. І тут важливо розглянути механізми розвитку стресостійкості і те, які педагогічні умови цьому відповідають.
І тут спробуємо відповісти на питання, чи необхідна для розвитку людини деяка частка фрустрації.
І. В. Дубровіна наводить докази позитивної ролі важких ситуацій, перешкод у розвитку. Бо вони визивають активність суб'єкта, породжують потребу шукати і знаходити способи і виробляти стратегії їх подолання. Важкі ситуації, як відомо, впливають на дітей двояко. Викликаючи виникнення негативних емоцій, вони можуть приводити до серйозного порушення діяльності, соціальної адаптації, до негативного впливу на особистісний розвиток. У той же час вони сприяють розвитку волі, накопиченню досвіду подолання перешкод, мотивують до саморозвитку. Існує думка, що еволюційні механізми розвитку складаються з двох компонентів: плавного, якісного накопичення нових ознак і сутнісної якісної зміни у важких ситуаціях.  На думку В. Франкла, всяка важка ситуація, яка принесла страждання, тільки тоді має сенс, коли вона робить людину краще, тобто має розвиваюче і навчальне значення, і така ситуація обов'язково має рішення, для знаходження якого потрібні час і зусилля. А також необхідно допомогти людині усвідомити свою відповідальність за виконання кожного завдання.  Спираючись на положення В. Франкла, можна також підійти до визначення педагогічних умов становлення психологічного здоров'я дітей.  Одним з найважливіших умов становлення психологічного здоров'я є наявність деякої напруги, який спонукає до дії, бо відсутність його веде до апатії, нестачі ініціативи та інтересу до життя.  Однак, говорячи про необхідність напруги, потрібно пам'ятати, що воно повинне не бути нескінченним і чергуватися з станами розслаблення. Уточнимо саме поняття розслаблення. В. О. Сухомлинський писав, що дитина повинна знати, що таке труднощі. Ні в якому разі не можна, щоб все давалося учням легко. Але навички напруженої розумової праці, за В. А. Сухомлинським, потрібно прищеплювати дітям поступово, не допускаючи перевтоми. У світлі сказаного необхідно згадати висунуту М.М.Хананашвілі теорію інформаційних неврозів, згідно з якою важливий фактор невротизації - інформаційні перевантаження мозку в поєднанні з постійним дефіцитом часу. Якщо до них приєднується високий рівень навчальної мотивації, що не дозволяє ухилятися від високих навантажень. Наступною важливою умовою становлення психологічного здоров'я дітей є наявність у них позитивного фону настрою.  На думку М.Аргайла, гарний настрій підвищує ефективність вирішення людиною тих чи інших проблем і подолання важких ситуацій. Але настрій дітей багато в чому визначається настроєм оточуючих їх дорослих. Тому особливого значення набуває особистість дорослого, що знаходиться з дитиною. Як зазначав Е.Фрей, у педагогів і батьків має бути присутня  орієнтація на життя. Тобто дорослі повинні мати такі якості, як життєлюбність, життєрадісність і почуття гумору, тільки тоді можна говорити про оптимальні умови становлення психологічного здоров'я дітей. Ці положення змушують по-новому поглянути на проблему стилю педагогічного спілкування, оскільки необхідною умовою формування психологічного здоров'я школярів є домінування у педагогів оптимізму і ефективне використання ними прийомів комічного в педагогічному процесі.  Повернемося до питання про необхідність позитивного фону настрою в учнів, тут не можна не торкнутися таких характеристик, як оптимізм і здатність самої дитини бути щасливим, які напряму пов'язані з проблемами психологічного здоров'я.  На думку Е. Дінера, для повноцінного життя людині необхідно наявність здатності бути щасливим як риси характеру, розвиток якої починається ще в дитинстві. Для цього батькам необхідно формувати у дітей насамперед установку на радісне сприйняття життя, вчити знаходити різноманітні джерела позитивних емоцій (переважно нематеріальні) і, звичайно, самим бути щасливими людьми. Однак повернемося до обговорення проблеми оптимізму. Яким чином сприяти формуванню у дітей оптимізму? Можливо, через постійну фіксацію їх на прогресі, позитивних змінах, які відносяться як до сфери навчальної, так і позанавчальної діяльності. Як справедливо зазначають Т. Ахола, Б. Фурман, навмисне фокусування навіть на незначних ознаках прогресу допомагає створенню позитивної атмосфери, сприяє поверненню людей до власних раніше не виявлених ресурсів, розвитку віри в себе і свої сили.  Але для повноти висвітлення умов є необхідність навести думку А. Адлера про соціальне інтереси як обов'язкової характеристики здорової особистості. Під соціальним інтересом розуміється здатність цікавитися іншими людьми і приймати в них участь. Е.В.Сідоренко наводить думку Х.Ансбачера про види соціального інтересу в залежності від об'єкта направленності; субсоціального, соціального, супрасоціального. Субсоціальні об'єкти - це неживі предмети або види діяльності: наука, мистецтво, природа і т.п. Соціальні об'єкти включають в себе все живе. Інтерес проявляється у здатності цінувати життя і прийняти точку зору іншого. Супрасоціальние об'єкти - це Всесвіт і весь світ в цілому. Інтерес до супрасоціальних об'єктів передбачає ідентифікацію з живими і неживими об'єктами, відчуття єдності з усім світом. У світлі викладеного стає зрозумілою необхідність створення умов для формування у дітей всіх видів соціального інтересу.  Отже, наявність важких ситуацій, дозволених дитиною самостійно або за допомогою дорослих, в цілому позитивний фон настрою і фіксація на прогресі дитини з аналізом причин цього прогресу можуть, на нашу думку, розглядатися як основні педагогічні умови становлення психологічного здоров'я людини.

 

 

 

Бережіть своє здоров’я та здоров’я ваших дітей!

 

 

 

З повагою психологічна служба П’ятихатського району