Науково-методичні семінари, семінари-практикуми

Матеріали науково-методичного семінару для психологів середніх шкіл та класних керівників, що взяли в цьому році 5 клас

від

29 серпня 2013 року

 

«Подолання труднощів адаптації учнів 5 класу»

 

    Подоланню труднощів періоду адаптації учнів 5- х класів до навчання в основній школі може сприяти цілеспрямована координація дій вчителів, їх професіоналізм та  досвідченість.

Організаційними формами  роботи щодо підготовки педагогів, які працюють у 5-х класах можуть бути:

1.     спеціальні курси та семінари підвищення кваліфікації для вчителів, які працюють в 5-х класах;

2.     проведення на серпневих конференціях секції класних керівників 5-х класів;

3.     проведення спеціальних тренінгів з проблем наступності навчання;

4.     система відкритих уроків, на яких самими педагогами відслідковується динаміка форм і методів навчання учнів упродовж 4-5 класів;

5.     організація різнорівневого співробітництва дітей 4-5 класів за активної участі вчителів початкової та основної школи;

6.     використання інформаційних ресурсів і технологій для організації різноманітних форм взаємодії дорослих і дітей з метою розв’язання особистісно  значущих проблем молодших підлітків.

   Перехід з початкової школи в середню пов’язаний із зростанням навантаження на психіку учня. Психологічні й психофізіологічні дослідження свідчать, що на початку навчання у п’ятому класі школярі переживають період адаптації до нових умов навчання, багато в чому подібний до того, що був характерний для початку навчання в пер­шому класі. Вплив цих змін особливо посилюються на випускників шкіл І ступеня, які на навчання до 5-го класу переходять до іншої школи, іноді, навіть, в іншому населеному пункті. Різка зміна умов навчання, розмаїтість й якісне ускладнення вимог, що пропонуються школяру різними вчителями, і навіть зміна позиції "старшого" у початковій школі на "наймолодшого" у середній - все це є досить серйозним випробуванням для психіки дитини.

    Як показує практика, більшість дітей пе­реживають перехід із початкової школи в основну, як важливий крок у своєму житті. Поява декількох учителів з різними вимогами, різними характерами, різним стилем викладання є для них очевидним показником їхнього дорослішання. Вони із задоволенням і з певною гордістю розповідають батькам, молодшим братам, друзям про свої успіхи. Крім того, певна частина дітей усвідомлює своє нове становище, як шанс заново почати шкільне життя, налагодити стосунки з педагогами.

    Умови, які змінилися, пред’являють більш високі вимоги до інтелектуального і особистісного розвитку, до ступеня сформованості у дітей певних знань, дій, навичок.

   Період адаптації до навчання у 5-му класі є одним із найважчих періодів шкільного життя. Це обумовлено сукупністю тих змін, що відбуваються в шкільному середовищі й внутрішньому світі дітей 10-11-річного віку. А саме:

1.     збільшення обсягу й розмаїтість змісту освіти;

2.     збільшення ваги багатопредметного навчання й розширення кола вчителів, з якими учні змушені систематично спілкуватися;

3.     на місце першої вчительки приходить новий класний керівник;

4.     відбувається перехід до кабінетної системи навчання;

   Стан дітей у цей період з педагогічної точки зору характеризується низькою організованістю, неуважністю й недисциплінованістю на уроках, зниженням інтересу до навчання і його результатів; із психологічної - зниженням самооцінки, високим рівнем ситуативної тривожності.

   Протягом адаптаційного періоду (І-е півріччя навчання) у п'ятикласників повинне сформуватися так зване «почуття дорослості», що проявляється в новій особистісній позиції:

1) стосовно навчальної діяльності;

2) стосовно школи й предметів;

3) стосовно однокласників;

4) у новому відношенні до внутрішнього світу.

       Не всі п'ятикласники навіть із високим рівнем психологічної готовності можуть успішно впоратися із труднощами в навчанні й спілкуванні внутрішніми психологічними проблемами. Що вже говорити про тих учнів, у яких були проблеми в початковій школі. Тому у період адаптації важливо забезпечити дитині спокійну, лагідну обстановку, чіткий режим, тобто зробити так, щоб п’ятикласник постійно відчував підтримку і допомогу з боку вчителів та батьків. При занадто тривалому процесі адаптації, а також за наявності окремих функціональних відхилень необхідно звернутися до шкільного психолога.

   До причин, що утруднюють адаптацію дітей до середньої школи належать такі. Насамперед це не­узгодженість, навіть суперечливість ви­мог різних педагогів, що нерідко істотно ускладнює життя школяра. Школяр опиняється в ситуації множинності вимог і, якщо він навчиться враховувати ці вимоги, співвідносити їх, долати пов’язані із цим труднощі, то опанує вміння, необхідні для дорослого життя.

   Труднощі в п’ятикласників може викликати й необхідність на кожному уроці пристосовуватися до своєрідного темпу, особливостей мови, стилю викладання кожного вчителя.

   Необхідно, щоб школярі правильно розуміли вживані вчителем терміни, що зустрічаються в текстах підручників. Зараз багато спеціальних шкільних словників, тому необхідно навчити дітей ними користуватися. Важливо роз’яснити, що неповне, неточне розуміння слів нерідко лежить в основі нерозуміння шкільного матеріалу. Труднощі, що виникають у дітей при переході в середні класи, можуть бути пов’язані також з певною деіндивідуалізацією, знеособлюванням підходу педагога до школяра.

   Успішність самореалізації підлітків тісно пов’язана із мікрокліматом в учнівському  колективі. Важливо, щоб вчителі – предметники створювали ситуації, які б дозволяли учневі проявляти ініціативу, мати право на помилку, на власну думку, брати участь у спільній діяльності, працювати в умовах альтернативи, вибору, створювати демократичну, неавторитарну атмосферу навчання.

   З метою забезпечення педагогічної наступності готуватися до роботи у 5-му класі вчителі-предметники та класні керівники повинні заздалегідь. Для таких вчителів має стати нормою відвідування уроків, виховних заходів учнів-четверокласників. При цьому варто звернути увагу на особливості спілкування дітей, атмосферу уроку, рівень підготовленості та самостійності учнів. Недопустимим є  перевантаження учнів зайвими за обсягом домашніми завданнями, їх необхідно дозувати з урахуванням рівня підготовки учня, гігієнічних вимог віку. Також необхідно ретельно слідкувати за темпом уроку, адже високий темп заважає багатьом дітям засвоювати навчальний матеріал. Щоб знайти оптимальні форми та методи взаємодії, учителі, які працюють у 5-х класах, мають познайомитися з навчальними програмами для початкової школи, методикою роботи з дітьми конкретного вчителя початкової школи, від якого клас переходить в основну школу.

   У перші тижні початку нового навчального року класний керівник має допомогти учням запам'ятати імена та прізвища однокласників та Прізвище Ім’я По-батькові. вчителів-предметників (можна використовувати візитки, таблички з ім'ям, які ставляться на парту на кожному уроці) та здійснити грамотне розсаджування дітей у класі з урахуванням їх індивідуальних особливостей, психологічної сумісності, здоров'я, побажань батьків. Варто також познайомитися з умовами проживання дитини, взаєминами в сім'ї, здоров'ям дитини (за медичною картою дитини). На засіданнях методичних об'єднань, класних та загальношкільних нарадах необхідно виробити єдині вимоги до учнів (дотримання єдиного орфографічного режиму, критеріїв оцінок).

Від класного керівника цілком залежить мікроклімат в класному колективі, багато в чому - результати навчальної діяльності. Якщо класний керівник сам має комунікативні труднощі, йому буде складно налагоджувати контакти і з дітьми, і з педагогами, і з батьками. Якщо він не є вчителем за фахом, йому буде нелегко відслідковувати навчальний процес, впливати на нього з урахуванням інтересів учнів і побажань їхніх батьків.

   Неприпустимим є організація навчання п’ятикласників у другу зміну.

   Рекомендуємо хоча б у перші два місяці навчання давати словесну характеристику знань, умінь і навичок учнів без виставлення оцінок та мінімально скоротити домашні завдання. І надалі протягом навчання вчитель не має створювати психотравмуючі ситуації при виставленні оцінок за контрольні роботи, за тему, за семестр і т. д. Оцінки виставляються не формально, а з урахуванням особистих якостей і досягнень кожного учня. Доцільно використовувати систему заохочень, а саме: фотографії кращих учнів, грамоти, подяки батькам (письмові, усні), позитивні записи в щоденнику.

   Збереження та зміцнення фізичного здоров’я учнів, їх моральне та громадянське виховання – ці складові постійно мають бути у центрі уваги кожного вчителя. З цією метою важливо організувати активну співпрацю вчителя з батьками або особами, які їх замінюють, з медичними працівниками загальноосвітнього навчального закладу, шкільним психологом, з вчителями - предметниками. Особливу увагу слід звернути на фізичне виховання школярів. Фізичне навантаження має бути посильним. Необхідно уважно стежити за станом дитини під час фізичних навантажень будь-якого характеру. Обов’язковим є дотримання Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01). Пропонуємо, для профілактики стомлюваності, порушення статури, зору учнів на уроках хоча б у першому півріччі, проводити фізкультхвилинки та гімнастику для очей.

   Перед початком навчального року, в третій декаді серпня, доцільним вбачається проведення батьківських зборів разом із дітьми. Необхідно не тільки познайомитися із майбутнім колективом, а й дати можливість школярам відчути себе повноправними «господарями» школи. На такі батьківські збори варто запросити вчителів-предметників та провести екскурсію по поверхах, кабінетах, познайомимося із майбутніми сусідами по кабінету, розподілити обов’язки серед учнів. На цих же зборах обирається батьківський комітет.

 


 

Поради батькам пятикласників

1. Якщо Вас щось турбує в поведінці дитини, якомога швидше зустріньтеся і обговоріть це із класним керівником, шкільним психологом.

2. Якщо в родині відбулися події, що вплинули на психологічний стан дитини, повідомте про це класного керівника. Саме зміни в сімейному житті часто пояснюють раптові зміни в поведінці дітей.

3. Цікавтеся шкільними справами, обговорюйте складні ситуації, разом шукайте вихід із конфліктів.

4. Допоможіть дитині вивчити імена нових учителів, запропонуйте описати їх, виділити якісь особливі риси.

5. Порадьте дитині в складних ситуаціях звертатися за порадою до класного керівника, шкільного психолога.

6. Привчайте дитину до самостійності поступово: вона має сама збирати портфель, телефонувати однокласникам і питати про уроки тощо. Не слід відразу послаблювати контроль за навчальною діяльністю, якщо в період навчання в початковій школі вона звикла до контролю з вашого боку.

7. Основними помічниками у складних ситуаціях є терпіння, увага, розуміння.

8. Не обмежуйте свій інтерес звичайним питанням типу: "Як пройшов твій день у школі?". Кожного тижня вибирайте час, вільний від домашніх справ, і уважно розмовляйте з дитиною про школу. Запам'ятовуйте окремі імена, події та деталі, про які дитина вам повідомляє, використовуйте їх надалі для того, щоб починати подібні розмови про школу. Не пов'язуйте оцінки за успішність дитини зі своєю системою покарань і заохочень.

9. Ваша дитина має оцінювати свою гарну успішність як нагороду, а неуспішність - як покарання. Якщо у дитини навчання йде добре, проявляйте частіше свою радість. Висловлюйте заклопотаність, якщо у дитини не все добре в школі. Постарайтеся наскільки можливо, не встановлювати покарань і заохочень вони можуть привести до емоційних проблем.

10. Допомагайте дитині виконувати домашні завдання, але не робіть їх самі. Продемонструйте інтерес до цих завдань. Якщо дитина звертається до вас з питаннями, пов'язаними з домашніми завданнями, допоможіть їй знайти відповіді самостійно, а не підказуйте їх. Допоможіть дитині відчути інтерес до того, що викладають у школі.

11. З'ясуйте, що взагалі цікавить вашу дитину, а потім встановіть зв'язок між його інтересами і предметами, що вивчаються в школі. Наприклад, любов дитини до фільмів можна перетворити на прагнення читати книги, подарувавши книгу, по якій поставлений фільм. Шукайте будь-які можливості, щоб дитина могла застосувати свої знання, отримані в школі, в домашній діяльності. Наприклад, доручіть їй розрахувати необхідну кількість продуктів для приготування їжі або необхідну кількість фарби, щоб пофарбувати певну поверхню.

12. Особливі зусилля прикладайте для того, щоб підтримати спокійну та стабільну атмосферу в домі, коли в житті дитини відбуваються зміни. Намагайтеся уникнути великих змін чи порушень в домашній атмосфері. Спокій домашнього життя допоможе дитині більш ефективно вирішувати проблеми в школі.

 

Большая психологическая игра для 5-х классов "Созвездие"

Цель.

1.     Создать условия для сплочения коллектива.

2.     Предоставить детям возможность вступить во внутригрупповое взаимодействие.

3.     Прожить ситуацию сотрудничества, взаимоподдержки.

4.     Учить анализировать характер других.

5.     Воспитывать доброжелательность в детях.

6.     Налаживать взаимоотношения.

Время игры. 1,5 часа.

Участники. 5 групп по 5 человек.

Оборудование.

 • небосвод по количеству групп, (игровое поле из 6 частей ),
 • звездочки по количеству участников,
 • визитки,
 • булавки,
 • фломастеры,
 • клей,
 • скотч,
 • 1 свеча,
 • музыка,
 • мячи
 • компьютер,
 • мячик.
 • По количеству детей – листов для рисования,
 • цветные Кар.,
 • ручки
 • бейджики

Ход игры

Вводная часть.

Разминка

1. Ритуал приветствия: Стоя в кругу

Встают в круги кладут руки на плечи друг другу. Приветливо смотрят друг на друга и говорят: «здравствуйте»

2. Приветствие «Выброс пальцев» (Игра "Гомеостат").

Стоя в кругу

Ведущий. - В рыцарские времена в обращение между людьми было введено рукопожатие. Это указывало на то, что рыцарь безоружен и открыт для общения с партнером. Сейчас этот жест играет ту же роль: когда мы пожимаем руку партнеру, мы без слов говорим ему, что считаем его своим другом.

Мы все также обменяемся рукопожатием. Только сделаем это необычно. Сейчас на счет «три» мы, стоя в кругу, выбросим любое количество пальцев правой руки. Наша задача — не договариваясь, постараться выбросить одинаковое количество пальцев. У кого в круге окажется одинаковое количество пальцев, пожимают друг другу руки на какое-то время.

Рекомендации: Если будут получаться неплохие результаты, то следует обязательно сказать ре­бятам, что они не плохо уже научились чувствовать друг друга., Если и после трех попыток игра не получилась, нужно ребят успокоить и настроить на то, что с первой игры очень сложно добиться желаемого результата, но они постараются и вскоре его добьются.

3.. «Здравствуйте, это я!» (сидя).

Для начала давайте познакомимся - На счет «раз-два-три» вы громко хором называете свое имя. Поняли? - А теперь на счет «раз-два-три» скажите шепотом свое имя. Услышали что-нибудь? - А сейчас я буду называть буквы алфавита, и у кого имя начинается на эту букву, поднимите руку. Назовите себя.

4. Правила работы в группе.

 • не перебивать говорящего,
 • не оскорблять,
 • не грубить,
 • не унижать

Упражнение 1. «Поменяйтесь местами те, кто...»

- Продолжим знакомство. Сделаем это так: стоящий в центре круга (для начала это буду я) предлагает поменяться местами всем тем, кто обладает каким-то общим признаком. Например, я скажу:

 «Пересядьте те, у кого есть сестра»,

- Пересядьте те, у кого есть брат,

 • кто любит мороженное,…
 • кто сочиняет стихи,..
 • кто лучше всех ездит на велосипеде,..
 • кто любит математику.

— и все те, у кого есть сестра, меняются местами.

При этом тот, кто стоит в центре круга, должен постараться успеть занять одно из освободившихся мест, а тот, кто остался без места, продолжает игру.

Основное содержание (сидят )

Сегодня у нас проводится большая психологическая игра. Мы встретились, чтобы увидеть друг друга, познакомиться и подружиться.

- Поднимите руку те, кто хоть раз в жизни видел звезды.

Хлопните в ладоши те, кто любит смотреть на звездное небо.

Оказывается, что уже с давних времен люди, жившие на Земле, так же как и мы, каждую ночь любовались звездным небом. Глядя на звезды, они мечтали.

Звёзды - Это красиво и загадочно.

- Но однажды люди, подняв головы к небу, вдруг не обнаружили ни одной звезды.

У людей появилось чувство одиночества, чувство, что мы, земляне, остались во всей галактике одни. Наша с вами задача — оживить космическое небо, вновь зажечь на нем звезды, вернуть людям мечту.

Упражнение 2. «Найди свою звезду»

Цель: даёт возможность расслабиться и набраться оптимизма, уверенности в себя.

-Представьте себе звёздное небо. Звёзды большие и маленькие, яркие и тусклые. Для одних это одна или несколько звёзд, для других- бесчисленное множество ярких светящихся точек, то удаляющихся, то приближающихся .

-посмотрите внимательно на звёзды и выберите самую прекрасную звезду себе. Снимите её с неба и постарайтесь запомнить, как она выглядит.

- Назовите любой образ, любую мысль, которая возникает у вас при слове «звезда»? (фабрика звезд, на кремле, артисты)

- Есть ли какое-нибудь сходство у человека и звезды? В чем оно?

Итого, Да, действительно, каждый человек по-своему ярок, загадочен, интересен, холоден или горяч, далек или близок. Значит, каждый из нас — звезда?

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Упражнение 3.

Ведущий.Сейчас каждый из вас получит звездочку. Вам необходимо написать на ней свое имя (желательно в центре звездочки) и украсить ее по своему желанию

(Работают)

Прикрепляем булавкой к груди.

Упражнение 4.

Интервью в паре

- Посмотрите еще раз на звездочки других участников и выберите ту, которая, по вашему мнению, чем-то похожа на вашу.

Подойдите к этому человеку и положите свою руку ему на плечо. Образуйте пару. Если похожую на вас звездочку уже кто-то выбрал, присмотритесь к другим, найдите похожую и образуйте пару с ней. Сейчас в парах вы будете брать друг у друга интервью. Для этого поменяйтесь звездочками. На лучах звезды вы напишете ответы на вопросы о своем партнере, которые будут задаваться ведущим. Готовьтесь к тому, что после окончания игры вы представите своего партнера словами «Япредставляю...» и зачитаете ответы. Вопросы:

— твой день рождения;

— твое увлечение;

— какой подарок ты хотел(а) бы получить на свой день рождения;

— что ты ценишь в людях больше всего;

— твоя мечта.

Рефлексия. Что нового узнали друг о друге?

Упражнение 5.

Практическая работа (по группам)

- Ребята, а сейчас нам предстоит оживить этот кусочек неба, вернуть звезды.

- Возьмите в руки свою звездочку и подойдите к нашему кусочку неба. Расположите ее в том месте неба, которое вам больше всего понравилось.

Рефлексия.

По желанию

- Расскажите о своей звездочке, расскажите о том, где она находится.

- Высоко или низко она находится на небе,

- Видно ли ее с Земли, есть ли рядом другие звездочки?

- Хорошо ли вашей звездочке там?

Как вы себя чувствуете? Нравится ли вам расположение звезд? Хотели ли вы что-нибудь изменить?

Упражнение 6. (С мячом ) «Я думаю, что нас объединяет...»

- Я думаю, что нас с вами объединяет очень многое. И сегодня мы об этом узнали. Чтобы еще раз подтвердить это, предлагаю сыграть в игру. Один из участников бросает мяч другому со словами: «Я думаю, что нас объединяет...» – и называет какое-то качество или признак. И тот, кто получит мяч, говорит: «Я согласен (согласна)» или «Не согласен (не согласна)». Этот участник продолжает игру дальше и бросает мяч следующему и т.д

- Я думаю, что нас объединяет...»

-что мы люди,

 

 

 

-Любим каникулы

 

 

 

-Учимся в одной школе

-Ученики 5 класса,

 

 

 

-Нам по 11 лет

 

 

 

-Любим каникулы

-Ходим в школу к 8 часам

 

 

 

-Учат те же учителя

 

 

 

 

-Учимся в одной школе

 

 

 

-Ходим в школу к 8 часам

 

 

 

 

 

Упражнение 7.

- Мы убедились, что нас действительно многое объединяет.

-Давайте соединим наши звездочки между собой. Получилось созвездие. Созвездие под названием... Итак, наша задача выполнена — мы оживили наш кусочек неба. Все участники собираются в месте.

Ведущий. Судя по вашим лицам, это время не прошло для вас даром.

- С пользой или бесполезно прошел этот час? Ответьте!

- Вы узнали что-нибудь новое о своих сверстниках?

- Остался хоть один незнакомый вам человек?

- Вы сумели оживить свой кусочек неба?

Звучит песня о звездах. (Вывешивается)

Сейчас наступает торжественный момент. На нашем небе зажглось созвездие «...»!

Зажигается свеча

Каждое созвездие прекрасно, ярко, неповторимо. Но, встретившись в звездном небе, они образовали еще более интересную композицию звезд — новую галактику под названием

-Вот и пришла пора расставаться! Но у нас остались звёздочки, которые светили нам в течение занятия. Посмотрите как они горят, вы стали увереннее и звёзды подросли и ярче загорелись. Посмотрите на звёзды: среди них нет ни одной одинаковой. Они все разные как и мы с вами.

«Если звёзды зажигаются, значит это кому – нибудь нужно!» Они наполнены нашей энергией, добротой, оптимизмом, верой в завтрашний день. Пусть ваши звёздочки подскажут верный путь и помогут решить ваши проблемы.

В заключение – игры:

Упражнение 8. «Дорисуй и передай».

Цель: снятие психофизического напряжения, сплочение группы. Время: 10 минут.

Инструкция: Возьмите по листу белой бумаги и выбе­рите самый приятный цвет карандаша. Как только я хлопну в ладоши, вы начнете рисовать что хотите. По хлопку передадите свой лист вместе с карандашом соседу слева, тот дорисовывает. Затем я опять хлопаю в ладоши, и лист передается дальше по кругу до тех пор, пока не вернется назад к хозяину.

Может, кто-то из вас хочет дополнить свой рисунок, а может быть, изменить что-то в нем или нарисовать но­вый?

Анализ:

Понравилось ли вам то, что получилось?

Поделитесь своими чувствами, настроением.

Трудно ли было поддержать тему рисунка другого че­ловека?

Упражнение 9. «Подари камушек».

Цель игры: помочь детям , учить анализировать характер других, воспитывает доброжелательность в детях, налаживать взаимоотношения.

Взять из коробки по1 камешку (разноцветные фишки) и подарить их тому кому вы захотите, но обязательно со словами: «Я дарю тебе камешек потому что ты самый…»( хороший друг, не жадный, добрый, надёжный, честный, не злой, не обижаешь девочек, умный,)

Игра 10. «Серебряное копытце» (групповой ритуал). Ленточка серебристая на ноге.

Цель: способствует как снятию излишнего мышечного напряжения, так и возникновению доверия к окружающим, сплочению детей.

Инструкция: Представь себе, что ты – красивый, стройный, спокойный, мудрый олень с гордо поднятой головой. На твоей левой ножке – серебряное копытце. Как только ты трижды стукнешь копытцем по земле, появляются серебряные монетки, они волшебные, невидимые, с каждой вновь появляющейся новой монеткой ты становишься добрее и ласковее. И хотя люди не видят монет, все чувствуют доброту, тепло и ласку, исходящие от тебя. Они тянутся к тебе, любят тебя, ты им все больше и больше нравишься.

ЗАВЕРШЕНИЕ ИГРЫ

Зажигается свеча. Звучит музыка. Пожелания на завтрашний день. Мы хорошо поработали с вами. Давайте сейчас будем передавать зажженную свечу и говорить теплые пожелания на завтрашний день. (Я желаю тебе здоровья, счастья, уверенности, хороших отметок, веселого настроения и т.д.).

Рефлексия:

- Хлопните в ладоши, если вам понравилось занятие.

- Какие упражнения и игры особенно понравились, и запомнилось и чего, по их мнению, не хватало.

Итак, наша задача выполнена — мы оживили наш кусочек неба. Все участники собираются в месте.

Ритуал прощания: поют обнявшись за плечи.

Завершается игра исполнением всеми участниками песни «Изгиб гитары желтой»:

На нашем звездном небе
Зажглись еще созвездья!
Звезда осколком эха
Пронзит тугую высь...

Качнется купол неба,
Большой и звездно-снежный.
Как здорово, что все мы здесь
Сегодня собрались!

До свидани - я

До свидани - Мы

Благодарю за работу!