Семінар 30.04 Нерудсталь

План

проведення  семінару-практикуму  вчителів  іноземної  мови

Місце  проведення:                                             Нерудстальська  ЗШ

Дата проведення:                                                  30 квітня  2014р.

 

Тема:  Розширення  словникового  запасу як  засіб  оволодіння  видами     

             мовленнєвої  діяльності

 

Мета:  -  визначити  шляхи  подолання  труднощів щодо  накопичення 

                лексичного  запасу,  розробити  рекомендації  щодо  підвищення    

                рівня  володіння  лексикою;

 •  презентувати  досвід  Капусти  Н. В. з  організації  процесу іншомовного   спілкування  на  основі   сформованих  лексичних  навиків;
 • показати  ефективність  позакласної  роботи  з  предмета;
 • спонукати  вчителів  до  творчої активної  діяльності  в  пошуках  продуктивних  методів  засвоєння  лексики та  поповнення  реального  словникового  запасу

 

 

 1. Заїзд  вчителів  до  Нерудстальської  ЗШ.                                           9-15

                                                         Пінчук  В.М., методист РМК

 1. Брейк-кава                                                                                     9-15 - 9-30

   

 1. Візитка  школи . Відкриття  семінару.                                       9-30 – 9-55

    Івченко  С.Є., заст. директора Нерудстальської  ЗШ,     Пінчук В.М.

 

 1. Урок  англійської  мови в 7  класі  ‘Welcome  To England”   9-55 – 10-40

                                                                        Капуста  Н.В.

 1. Аналіз  уроку                                                                             10-40 – 10-50
 2. Позакласний  захід   “British Holidays” .                                 10-50 – 11-20

                                                                          Капуста  Н.В.

 1. Методична  мозаїка  вчителів,  що  атестуються.                 11-20  - 12-00

                            Третяк  О.В., Познякова  С.Г.

 1. Про  участь  учителів  у  роботі   районної  педагогічної виставки. 

                                                                                                    12-00 – 12-05

                                                                          Пінчук    В.М.

     9  Підведення  підсумків. Прийняття  рекомендацій                12-05 – 12-15.                                                                                               

                                                                                     Пінчук  В.М.

 1. Обід                                                                                          12-15 – 12-50
 2.  Від’їзд                                                                                                   12-50  

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендації

районного семінару  вчителів іноземної  мови  на  тему                    ” Розширення словникового  запасу  як  засіб  оволодіння  видами  мовленнєвої  діяльності

Сучасна  парадигма  шкільної  іншомовної   освіти  зорієнтована  на  таку організацію  навчання ,  яка  забезпечує  комунікативно-діяльнісний  характер  процесу  оволодіння  іноземною  мовою .  Сучасні  європейські   стратегічні  документи  в галузі  навчання  іноземних мов,  до  яких  в першу  чергу  варто  віднести “ Загальноєвропейські  Рекомендації  з  мовної  освіти:  навчання , викладання  і  контроль”   та Європейські  Стандарти,  спрямовують  діяльність  сучасної  школи  на  формування  так  званої  мовної  особистості. Вивчення  будь-якої  іноземної  мови  - це  перш  за  все оволодіння  певним  запасом  слів цієї  мови. Засвоєння  лексичного  матеріалу  є однією  з  найважливіших  цілей  на  занятті  з  іноземної  мови, так  як це  необхідна  передумова  формування  мовної  діяльності.

Проблема  навчання  лексичній  стороні  мови  і  формування   лексичного запасу  учнів є  однією  з  центральних і, разом  з тим,  найскладніших  проблем  методики  навчання іноземним  мовам. Результати  спостереження  за  процесом  навчання ,  участі   учнів в олімпіадах  показують,  що рівень  володіння  лексикою продовжує  залишатися  низьким  і  не завжди  відповідає  вимогам  програми.  Відсутність  достатньої  кількості  лексичних  одиниць в словниковому  запасі  учнів  значно  ускладнюють процес  іншомовного  спілкування.  У зв’язку  з цим  гостро  встає  необхідність  пошуку  таких  засобів  навчання ,  які б  найефективніше  сприяли    засвоєнню  і збереженню  лексичних  одиниць  в пам’яті  учнів  протягом  довгого  часу.

Розглянувши  теоретичні  та  практичні  аспекти,  пов’язані  з  формуванням  лексичних  навиків учнів  на  уроках  та  в  процесі  позакласної  роботи,  учасники  семінару  дійшли  висновку,  що вчителям  іноземних мов доцільно  дотримуватись  таких  рекомендацій:

1.  Поповнювати  знання  з методики  навчання    лексики,  оволодіти  новітніми       

    технологіями  засвоєння  лексичного     матеріалу  ( ситуативні  завдання,   

     рольові  ігри ,  комп’ютерні  презентації,  фільми )

2.  Враховувати  вікові  особливості  та мовну  підготовку  учнів при  виборі    

     способів  семантизації  та  презентації нових  лексичних  одиниць.

3.  .Для  зняття  труднощів  щодо  накопичення  словникового  запасу 

     обмежити  обсяг   лексичного  матеріалу ,  ретельно  вибравши перспективні 

      напрями  засвоєння  мови   (складати  списки  найчастіше  вживаних  слів).

4.  Віддавати  перевагу  без перекладним  способам  семантизації  з  метою 

     досягнення  автентичності  мови  на  уроці,  економії  часу  та збереження 

      логіки  комунікації.

5.  Вибирати  способи  презентації  лексики  відповідно  до  її приналежності  до   

     активного чи  пасивного  мінімуму, реального чи  потенційного  словника.

6.  Процес  засвоєння  ЛО   здійснювати   за  допомогою  інтерактивних              

     завдань : ситуативне  вживання ,  висловлення  своїх  думок в усній   та  

     письмовій  формі.

 

 

 

Заїзд до школи

 

Капуста Н.В. веде урок

 

Позакласний захід "English Holidays"

 

Третяк О.В. презентує своє портфоліо

 

Познякова С.Г. ділиться своїми методичними надбаннями

 

Пінчук В.М. підводить підсумки семінару