План роботи 2013-2014

 

 

                                                        

 

 

 

 

Схвалено:

Голова науково-методичної ради

_____________Н.І.Пономаренко

Погоджено:

Ректор ДОІППО

 

 

___________М.І.Романенко

 

Затверджено:

Начальник відділу освіти

 

 

_____________Н.В.Малкова

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прпапвпп

Протокол № 2 від 09 вересня 2013 р.

 

Зміст
 
І. Вступ
ІІ. Організація роботи методичного кабінету
1.        Циклограма діяльності методичного кабінету
2.        Планування роботи районного методичного кабінету, структурних підрозділів
3.        Діяльність щодо поліпшення якості роботи РМК та професійної майстерності 
       працівників
4.        Наради при директору РМК
ІІІ. Створення умов розвитку педагогічної майстерності, творчої ініціативи педпрацівників
1.      Засідання науково-методичної ради
2.      Школа освітнього менеджменту
3.      Школа управлінської майстерності
4.      Школа молодого вчителя
5.       Робота районних методичних об’єднань
6.      Діючі семінари, круглі столи, майстер-класи
7.    Вивчення науково-методичної роботи у навчальних закладах районним методичним       кабінетом
IV. Робота  щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників
1.        Організація курсового підвищення кваліфікації педагогічних  та керівних кадрів  ( в т.ч. дистанційного)
2.        Надання методичної допомоги педагогічним працівникам у міжкурсовий період
3.        Атестація педагогічних працівників
V. Трансформація наукових ідей у педагогічну практику, методична підтримка інноваційної діяльності
1.        Науково-дослідна, експериментальна діяльність
2.        Участь в Міжнародних проектах, конкурсах, освітніх програмах
3.        Опорні школи, ДНЗ
4.        Створення єдиного освітнього простору 
. Моніторинг  та вивчення якості освіти
VІІ. Представницькі заходи для педагогічних працівників та учнів
1.        Фахові конкурси і змагання для педпрацівників
2.        Виставкова діяльність
3.        Проведення учнівських олімпіад, турнірів, участь в МАН
4.        Організаційні заходи щодо розвитку здібностей та обдарувань учнів та вчителів
VIІІ. Вивчення, узагальнення та впровадження в практику перспективного педагогічного досвіду.
ІХ. Інформаційно-видавнича діяльність

                                                             

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

І.Вступ

 

 

 

“Немає такої професії , в якій

людина не змогла піднятися

на вершини майстерності “

                      В. Сухомлинський

 

 

        Концепція модернізації освіти передбачає одночасні системні зміни в усіх елементах освітньої діяльності, забезпечення принципу єдності та цілісності реформування. Зміни такого масштабу вимагають не лише організаційно-управлінських зусиль, а, насамперед ініціативи, та особистої відповідальності кожного працівника, а також створення матеріальних та мотиваційних основ творчої діяльності педагогів.

 

    Оскільки система освіти запрограмована на фундаментальні зміни всіх компонентів, районний методичний кабінет визначив у концепції освітньої діяльності стратегію власної модернізації, спрямованої на розвиток творчого потенціалу вчителів.

Пріоритетними напрямами діяльності методичного кабінету є:

реформуючі процеси в освіті;

формування нового освітнього середовища;

підтримка інноваційної діяльності;

науково-дослідна, експериментальна діяльність.

    По-перше, методичний кабінет працює над створенням в районі своєрідного соціально-освітнього простору, у якому забезпечено можливість удосконалюватися кожному вчителю як професіоналу.

      По-друге, забезпечується спрямованість організації та змісту навчально-виховного процесу відповідно до моделі інноваційного розвитку освіти в районі.

    По-третє, відпрацьовується і запроваджується модель безперервної освіти впродовж усього життя, спираючись, насамперед, на організацію самоосвіти педагогів.

     Саме тому, процес навчання педагогічних працівників у системі «методичний кабінет – заклад освіти – вчитель» розглядається як професійне удосконалення на основі стимулювання розвитку творчого потенціалу, особистісного зростання, під час якого слід розв’язувати завдання, що стосуються особистості вчителя:

поєднання, взаємозв'язок і взаємодоповнення професійного та особистісного зростання, мотивацію безперервного саморозвитку;

формування сучасного стилю мислення (системність, гнучкість, динамізм, перспективність, історизм, об'єктивність, концептуальність, здобуття теоретичних знань та теоретизація життєвого досвіду);

зростання рівня толерантності, прагнення до конструктивізму, співробітництва;

засвоєння ефективних стратегій самореалізації, життєтворчості,

напрацювання прийомів компенсації складових діяльності, в яких існують прогалини;

створення власної системи діяльності;

розширення ступеня усвідомлення подій на всіх рівнях взаємодії вчителя зі світом (загальнолюдських, професійних, особистісних).

      Методична робота в 2012/2013 навчальному році з педагогічними кадрами загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів проводилася згідно з планом методичної роботи відділу освіти П’ятихатської РДА. Методичний кабінет впродовж 2012/2013 навчального року надавав допомогу педагогічним кадрам не лише у розвитку їхньої професійної майстерності, а й активізував творчий потенціал вчителя, вихователя.

    Реалізуючи модернізовані функції науково-методичної роботи (діагностичну, освітньо-організаційну, координуючу, креативно-моделюючу), діяльності методичного кабінету надається випереджувально-моделюючий характер. Насамперед, врахувавши весь комплекс змін в освіті: інтенсифікацію навчально-виховного процесу, новий зміст і форми його організації, соціокультурну і ціннісну переорієнтацію освітньої діяльності, нові стратегії в управлінні навчальними закладами, розв’язуються такі завдання:

     забезпечити наступність у розвитку професіоналізму вчителя в системі методичної роботи;

 

- взаємодіючи з методоб'єднаннями вчителів, створити передумови для більш повного задоволення практичних запитів педагогів, що сприяє індивідуалізації та диференціації післядипломної освіти педагогів;

- поєднати науковий потенціал кафедр ДОІППО з практичним досвідом методистів, що дає змогу інтегрувати науку і практику, орієнтувати у практичному напрямі регіональні наукові дослідження, здійснювати апробацію різноманітних нововведень, узагальнювати перспективний досвід, виробляти практичні рекомендації.

   Цьому слугує відповідна структурна модель методичного кабінету, яка включає методичний та інформаційний центри.

 

   Одним з вагомих напрямів є організація розвитку творчого потенціалу кожного педагога на основі впровадження в навчальний процес рекомендацій науковців і досвіду педагогів-практиків. Саме тому працюючи над загальнорайонною науково-методичною проблемою

«Креативна освіта -  шлях до розвитку інноваційної особистості», головною метою роботи методичного кабінету є науково-методичне забезпечення та інформаційний супровід педагогічного процесу, організація удосконалення відповідної фахової освіти та кваліфікації педагогічних, керівних працівників закладів освіти та методистів. ІІІ етап роботи над реалізацією  даної проблеми включав практичне вивчення роботи з педагогічними працівниками шляхом аналізу їх участі в методичній роботі району.

Працівники методичного кабінету розробляють науково-методичні теми, спектр яких охоплює широке коло сучасних підходів до розв'язання педагогічних, психологічних, дидактичних і виховних проблем. Прогнозування і планування діяльності методичного кабінету базується на визначенні рівнів педагогічної творчості: інформаційно-відтворювальний, адаптивно-прогностичний, раціоналізаторський, науково-дослідницький, креативно-прогностичний, що забезпечує диференціацію роботи з педагогами району.

     У 2012/2013 навчальному році у районі успішно функціонували 22 районні методичні об’єднання, проведено 27 районних семінарів-практикумів, працювало 11 районних творчих груп, 5 центрів науково-методичної роботи, 5 майстер-класів передової педагогічної думки, “круглий стіл” директорів навчальних закладів, школа молодого вчителя,  7 районних опорних шкіл, 5 опорних дошкільних навчальних закладів та 16 різновидів інших форм методичної роботи з педагогами, які 100% охоплюють педагогічні кадри району. Методичний кабінет впродовж навчального року наполегливо працював над удосконаленням планування методичних формувань у напрямі забезпечення їх більшої варіативності на основі педагогічного досвіду, професійного рівня, потреб учителя. Значне місце у змісті планів займали проблеми впровадження державних стандартів освіти у початкових та 5 класах; моніторингу якості освіти, реалізації компетентнісного підходу в освітньому процесі.

     Розвиток творчої активності педагогічних кадрів – процес керований, методичний кабінет цілеспрямовано бере на себе функції координатора роботи всіх методичних підрозділів району – від шкільного методичного кабінету з удосконалення майстерності вчителя і вище по вертикалі. З метою активізації творчого потенціалу вчителя, шляхом надання реальної, дійової допомоги для розвитку їх професійної майстерності, створення умов для самореалізації вчителя, на початку року було здійснена діагностика утруднень методичної роботи педагогів, спрямована на розвиток їх творчої індивідуальності.

    Серед основних напрямів діяльності методичного кабінету щодо розвитку творчого потенціалу педагогів є:

·        організація гнучкої системи безперервної освіти педагогічних кадрів на основі андрагогічних принципів навчання;

·        забезпечення підвищення методологічного рівня освіченості педагогів;

·        постійне оновлення та поповнення знань з актуальних проблем фундаментальних наук, навчальних предметів шкільного курсу, психології та педагогіки;

·           формування нового змісту і використання активних та інтерактивних методів у навчальному процесі;

 

·        запровадження інформаційно-комп'ютерних технологій навчання;

·        наукове консультування та керівництво експериментально-дослідною роботою педагогів району;

·        підвищення комп'ютерної грамотності педагогів;

·        розвиток психологічної культури вчителя, готовності мобільно й адекватно реагувати на зміни освітньої ситуації, соціально-економічні і культуротворчі процеси у суспільстві;

·        підготовка вчителя до роботи з обдарованими дітьми;

·        вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду;

·        опанування науки управління якістю навчально-виховного процесу.

    Дальшого поширення набувають активні та інтерактивні методи проведення занять, тренінги, імітаційні, рольові та ділові ігри.

    Однією з форм роботи з кадрами є курсова перепідготовка. У 2012/2013 навчальному році підвищили свій професійний рівень 375 педпрацівників, що становить 104 % виконання плану курсової перепідготовки. З них на базі ДОІППО – 188 вчителів, на базі Пятихатських ЗШ № 1, № 2 – 127 педпрацівників, 60 осіб були охоплені індивідуальною формою навчання.

     Особливого значення  набула дистанційна форма навчання  для педагогічних працівників як на рівні методичного кабінету, так і ДОІППО через створення єдиного  інформаційного простору  району та області, а також в умовах недостатнього фінансування. Також особливої уваги набула організація  науково-методичного супроводу  самоосвіти педагогів з метою відстеження ефективності курсової перепідготовки та методичної роботи педагога в міжкурсовий період.

     У 2013 році організовано проведена атестація педпрацівників. Атестовано 116 осіб, що становить  16,6 % від загальної кількості педпрацівників, з них 84 вчителя підтвердили свою категорію, 32 – підвищили категорію. В ході проведення атестації 11 вчителям підтверджено  та 3 вчителям встановлено педагогічне звання «Учитель методист», 12 вчителям підтверджено, 8 вчителям встановлено педагогічне звання «Старший учитель».

Особлива увага впродовж останніх  років приділяється як районному, так і обласному туру Всеукраїнського педагогічного конкурсу «Вчитель року». В І обласному турі  брали участь 2 педагога: вчитель  фізики  Зеленоярської ЗШ І-ІІІ ст., Панченко ., вчитель інформатики Нерудстальської ЗШ І-ІІІ ст.,  Бабійчук С.С.  Але не набрали достатньої кількості балів і в наступному турі участі не приймали. Тому слід більше уваги приділити теоретичній підготовці педкадрів району.

    Значне місце в системі методичної роботи району займає участь в експериментальній роботі, яку генерує та координує Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти.

     На обласному  рівні відділ освіти П’ятихатської райдержадміністрації та П’ятихатської ЗШ І-ІІІ ст. № 2 впродовж 2012/2013 навчального року була організована робота на ІІ етапі обласного експерименту за темою: «Вплив єдиного освітнього простору та Інтернет-технологій на становлення інноваційної  особистості ХХІ століття та визначення їх складових»  (01.09.2011-31.12.2016 р.), науковий керівник – Ватковська Марина Григорівна.

      У 2012/2013 навчальному році продовжувалась участь у Міжнародних програмах та проектах, що дало змогу вивчати  закордонний довід освіти  та запроваджувати  кращі здобутки, а також реалізовувався ряд всеукраїнських та обласних проектів.

      Одним з важливих напрямків роботи методичного кабінету є проведення моніторингових досліджень з основних предметів як в основній,  старшій школі, так і початковій, що дає можливість прослідковувати та відстежувати тенденції та виробити реальні кроки до покращення якості знань учнів.  В 2012/2013 навчальному році було проведено моніторингове дослідження якості освіти учнів 4 –х класів з математики  та моніторинг навчальних досягнень учнів профільних класів з математики.

      Методисти РМК поповнили картотеки передового педагогічного досвіду, семінарів, конкурсу «Учитель року»; SD, аудіо та відеотеку; зібрали матеріали на допомогу заступникам директорів, класним керівникам, вчителям-предметникам, забезпечували замовлення педагогів щодо навчальної та довідкової літератури.

 

Інформування педагогічної громадськості з науково-методичних проблем здійснюється через сайт районного методичного кабінету. Більш ефективною стала пропаганда передового досвіду та перспективних педагогічних технологій.

     Підсумки методичної і дидактичної діяльності педагогічних колективів і окремих учителів району підводяться в ході щорічних виставок «Творчі сходинки педагогів П’ятихатщини». Під час виставок виокремлюються кращі посібники і програми з науково-методичного забезпечення регіонального компонента освіти, впровадження в навчальний процес інформаційних та особистісно зорієнтованих технологій. Щорічно методичний кабінет видає збірник «Панорама творчих уроків», де збираються родзинки передового педагогічного досвіду освітян району.

       Методична служба покликана йти попереду в обґрунтуванні і виборі шляхів оновлення знань і педагогічного мислення, у прискоренні і нарощенні духовного потенціалу вчителів, у збагаченні їх досвідом і технологією сучасного виховання і навчання.

  

      В 2013/2014 навчальному році діяльність методичної служби району буде спрямована на якісну та результативну реалізацію Програми Президента України Віктора Януковича «Україна для людей», Указу Президента України від 30.09.2010 року № 926/2010 «Про заходи  щодо забезпечення  пріоритетного  розвитку  освіти  в Україні», регіонального проекту «Новій Дніпропетровщині – новий стандарт освіти», а також на реалізацію науково-методичного проекту “ Креативна освіта – шлях до розвитку інноваційної особистості ” та вирішення таких пріоритетних напрямків

 

 

Напрямки роботи РМК як науково-методичного центру

 

1. Організація та методичний супровід діяльності РМО.

2. Здійснення методичного супроводу діяльності ДНЗ району.

3. Організація роботи експертних рад з навчальних дисциплін.

4. Підготовка педпрацівників до викладання нових предметів у 2 та 5 класах, запровадження  профільного навчання, здійснення моніторингу якості освіти, зовнішнього незалежного оцінювання.

5. Проведення інструктивно – методичних нарад з актуальних проблем освіти з керівними та  педагогічними кадрами.

6. Забезпечення участі навчальних закладів у конкурсах, олімпіадах, турнірах, конференціях.

7. Робота над реалізацією науково-методичної, виховної, психолого –педагогічної та управлінської проблем РМК.

8. Організація роботи з обдарованими дітьми.

9. Робота з педагогами у докурсовий та міжкурсовий період. Самоосвітня робота педпрацівників.

10. Методичний супровід атестації педагогічних кадрів.

11. Задоволення запитів і потреб педагога у підвищенні кваліфікації і фахової майстерності

 

 

Напрямки роботи РМК як дослідницько – експериментального центру

 

1. Організація роботи опорних шкіл, експериментальних майданчиків, творчих, динамічних груп, шкіл педмайстерності з актуальних проблем освіти.

2. Адаптація і впровадження інноваційних педагогічних та управлінських технологій у практику роботи навчальних закладів.

3. Організація роботи методистів – кореспондентів, формування пошуково - дослідницьких вмінь педагогів.

4. Аналіз, узагальнення й поширення ППД.

5. Проведення експертної оцінки матеріалів з досвіду роботи педагогічних працівників.

6. Залучення педагогів до проведення апробації навчальних програм, підручників, ППЗНП

 

 

Напрямки роботи РМК як координаційно – моніторингового центру

 

1. Організація та методичний супровід моніторингу якості освіти.

 

2. Організаційно – методична діяльність.

 

2.1. Координація діяльності навчальних закладів з освітніми установами, закладами позашкільної освіти, громадськими організаціями, підприємства.

2.2. Вивчення професійних запитів та потреб керівних та педагогічних кадрів.

2.3. Визначення ступеня забезпечення освітніх запитів батьків, громадськості, населення району, прогнозування змін освітніх запитів.

2.4. Координація роботи семінарів, семінарів – практикумів, творчих, динамічних груп тощо.

3. Аналітична діяльність.

3.1 Підготовка узагальнюючих довідок з актуальних проблем.

3.2 Робота з визначення рейтингу роботи навчальних закладів (участі у конкурсах, турнірах, олімпіадах).

3.3 Підготовка методичних рекомендацій.

4. Консультативна робота з педагогічними працівниками.

5. Участь у вивченні окремих напрямків діяльності навчальних закладів.

 

 

Напрямки роботи РМК як інформаційного центру

 

1. Впровадження інформаційних технологій в роботу закладів освіти району.

1.1 Забезпечення традиційними і нетрадиційними носіями інформації закладів освіти для організації навчально – виховної, наукової, творчої роботи.

1.2 Забезпечення інформаційних потреб користувачів у розвитку їхніх творчих здібностей, пізнавальних інтересів у різних галузях знань.

1.3 Забезпечення вільного доступу до єдиного інформаційно – освітнього простору, до Інтернету та електронної пошти.

1.4 Забезпечення обліку, зберігання і використання всіх одиниць фонду бібліотеки.

1.5 Забезпечення передплати періодичних видань.

1.6 Створення єдиної системи каталогів, банків даних

2 Здійснення видавничої діяльності:

2.1 Розповсюдження інструктивно – методичних матеріалів.

2.2 Пропагування передового педагогічного досвіду.

2.3 Видавництво методичних посібників.

2.4 Видавництво збірника „Педагогічний вісник”.

2.5 Здійснення консультування щодо організації динамічного та раціонального користування інформаційними технологіями

 

 

Напрямки роботи РМК як соціально - психологічного центру

 

1. Організація роботи соціально – психологічних служб закладів освіти:

1.1 Організація діяльності методоб’єднань практичних психологів загальноосвітніх навчальних закладів.

1.2 Сприяння кваліфікаційному, творчому, науковому зростанню працівників соціально – психологічної служби.

2. Психологічне забезпечення навчально-виховного процесу та організації соціально – педагогічного патронажу у дошкільних та у загальноосвітніх навчальних закладів.

2.1 Підвищення психологічної культури керівників освітніх закладів.

2.2 Охорона психічного здоров’я учасників навчально-виховного процесу.

2.3 Участь у роботі психолого-педагогічної комісії.

3. Здійснення психологічного супроводу інноваційних технологій управління, навчання та розвитку особистості, які впроваджуються в практику роботи закладів освіти.

 

 

 

 

ІІ. Організаційна робота методичного кабінету

 

1. Режим роботи методичного кабінету

Початок робочого дня: 8.00

Перерва на обід: 12.00-12.45

Кінець робочого дня: 17.00, п’ятниця: 16.00

 

Циклограма діяльності методичного кабінету

 

Тижні

           

Дні тижня

І

тиждень

ІІ

тиждень

ІІІ

тиждень

ІV

тиждень

Понеділок

Нарада при  директору РМК

Вівторок

Надання консультаційної допомоги вчителям -предметникам

Середа

Засідання  НМР

Нарада ЗДНВР

Семінар  ЗДНВР

«Школа управлінської майстерності»

Семінар завідуючих, керівників МО ДНЗ (грудень, березень)

Школа освітнього менежменту

Школа молодого вчителя

Четвер

Надання консультаційної допомоги вчителям-предметникам

П’ятниця

Нарада ЗДВР

Семінар ЗДВР

 

Нарада шкільних бібліотекарів

Семінар  директорів ЗНЗ та ПНЗ

Колегія відділу освіти  та нарада керівників закладів освіти

 

2.      Планування роботи районного методичного кабінету, структурних підрозділів

№ з/п

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальний

1

Скласти плани роботи

1.1

РМК на 2013/2014 навчальний рік

серпень-вересень

Пономаренко Н.І.

1.2

РМК на квартал

щоквартально

Пономаренко Н.І., Шарій Н.М.

1.3

РМК на тиждень

 

щотижнево

Шарій Н.М.

1.4

Методичних осередків на 2013/2014 навчальний рік

серпень-вересень

Методисти РМК

1.4.1

РМО

 

вересень

Методисти РМК

 

 

 

 

 

1.4.2

творчих груп, лабораторій, клубів

 

вересень

Методисти РМК

1.4.3.

центрів науково-методичної роботи

вересень

Методисти РМК

 

1.5

методистів

вересень

Методисти РМК

 

1.6

лекторію для працівників РМК

 

вересень

Пономаренко Н.І.

2

Скласти графіки

2.1

курсів підвищення кваліфікації педагогічних і керівних працівників району на 2014 рік

грудень

Шеремет Т.А.

2.2

колективних форм методичної роботи з педагогічними кадрами та масових методичних заходів

вересень

Пономаренко Н.І.

2.3

консультацій

 

вересень

Методисти РМК

 

2.4

виїзних засідань РМК, з метою науково-методичної допомоги

вересень

Пономаренко Н.І.

3

Підготувати й випустити науково-методичний журнал «Педагогічний вісник»

щомісячно

Петряєва Т.С.

Пінчук А.В.

 

                                                                                                     

3.      Діяльність щодо поліпшення якості роботи РМК та професійної майстерності працівників

№ з/п

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальний

1

Направити працівників РМК на курси підвищення кваліфікації у ДОІППО, ЦІППО м.Києва

за окремим планом

Шеремет Т.А.

2

Провести атестацію працівників РМК

квітень

Фасто Т.І.

3

Здійснити поточний контроль за діяльністю секцій РМК щодо модернізації дидактико-методичного та матеріально-технічного  забезпечення

протягом навчального року

Пономаренко Н.І.

4

Провести співбесіди з методистами РМК за підсумками виконання планів

травень-червень

Пономаренко Н.І.

5

Поповнити склад експертних комісій,удосконалити їх роботу щодо експертизи матеріалів науково-методичного  забезпечення, передового досвіду, тощо

вересень

Методисти РМК

 

 

 

 

4.      Наради при директору РМК

№ з/п

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальний

Провести наради при директору РМК з оперативних питань

1

Організація колективних, групових та індивідуальних форм методичної роботи з педагогічними працівниками району

серпень

Пономаренко Н.І.

Методисти РМК

2

Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільних навчальних закладах

серпень

Шестопалова Л.О.

3

Про організацію роботи з дітьми дошкільного віку у 2013/2014 навчальному році

серпень

Шестопалова Л.О.

4

Про організацію роботи з дітьми в початкових класах у 2013/2014 навчальному році

серпень

Пономаренко Н.І.

 

5

Про забезпечення методичного супроводу початку нового навчального року

серпень

Пономаренко Н.І.

6

Впровадження нових предметів, курсів за вибором

вересень

Методисти РМК

7

Про оновлення та використання банку даних освітньо-кваліфікаційного забезпечення навчально-виховного процесу

вересень

Пономаренко Н.І.

Методисти РМК

8

Про організацію роботи з проведення конкурсу «Учитель року»

вересень

Пономаренко Н.І.

9

Про впровадження програм «Курс: Школа», «Курс: Дошкілля», формування електронної звітності та електронної черги

жовтень

Пономаренко Н.І.

10

Про впровадження програми «Українське дошкілля»

жовтень

Шестопалова Л.О.

11

Про проведення І туру конкурсу «Учитель року – 2014»

листопад

Пономаренко Н.І.

12

Науково-методичний супровід здійснення шкільного моніторингу якості освіти

листопад

Пономаренко Н.І.

13

Про хід атестації педагогічних працівників району

грудень

Фасто Т.І.

14

Про участь закладів освіти у ІV Міжнародній виставці-презентації «Сучасні навчальні заклади»

грудень

Пономаренко Н.І.

15

Про хід виконання плану роботи рай методкабінету

січень

Пономаренко Н.І.

16

Про дотримання вимог щодо оцінювання учнів початкових класів

січень

Пономаренко Н.І.

17

Про організацію курсової перепідготовки у 2014 році

січень

Шеремет Т.А.

18

Про участь команд району у обласних конкурсах творчого спрямування

січень

Шарій Н.М.

19

Про участь команд району у обласних спортивних змаганнях

січень

Синєколодецький А.З.

20

Про індивідуальну роботу з педагогічними працівниками району

січень

Методисти РМК

21

Про зовнішнє незалежне тестування

лютий

Петряєва Т.С.

22

Про підсумки участі навчальних закладів у роботі педагогічної виставки «Освіта Пятихатщини»

лютий

Пономаренко Н.І. методисти РМК

23

Про результати участі команди району в обласних предметних олімпіадах

лютий

Пономаренко Н.І. методисти РМК

24

Про методичний супровід державної підсумкової атестації

березень

Пономаренко Н.І. методисти РМК

25

Про стан ведення шкільної документації

березень

Пономаренко Н.І. методисти РМК

26

Про роботу Web-сайту РМК

березень

Пономаренко Н.І.

27

Про методичний супровід літньої оздоровчої компанії

квітень

Кліопа І.В.

28

Про організацію роботи закладів освіти в рамках відзначення 69-річниці з Дня Перемоги

квітень

Шарій Н.М.

29

Про методичний супровід проведення військово-патріотичної спортивної гри «Зіниця»

квітень

Синєколодецький А.З.

Шарій Н.М.

30

Про забезпечення методичного супроводу закінчення навчального року

травень

Пономаренко Н.І.

31

Про особливості державної підсумкової атестації у 2013/2014 н.р.

травень

Пономаренко Н.І.

32

Про виконання навчальних планів і програм

травень

Пономаренко Н.І.

33

Про науково-методичний супровід розробки навчальних планів і програм на 2014/2015 навчальний рік

травень

Пономаренко Н.І. методисти РМК

34

Про виконання плану райметодкабінету

червень

Пономаренко Н.І.

35

Про забезпечення методичного супроводу початку нового навчального року

червень

Пономаренко Н.І. методисти РМК

36

Про структуру навчання у 2014/2015 н.р.

червень

Пономаренко Н.І.

 

ІІІ. Створення умов розвитку педагогічної майстерності, творчої ініціативи педпрацівників

 

1.      Засідання науково-методичної ради РМК

 

№ з/п

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальний

І засідання

 

15.08.2013

 

1

Підсумки науково-методичної роботи в 2012/2013 н.р. та організація науково-методичної роботи у новому навчальному році

 

Пономаренко Н.І.

2

Схвалення індивідуальної науково-методичної проблеми, над якою працюють методисти РМК

 

 

Методисти РМК

 

 

 

 

 

3

Предметно-методичне забезпечення викладання навчальних предметів у новому навчальному році

 

Пономаренко Н.І.

5

Підсумки літнього оздоровлення дітей в ЗНЗ, ДНЗ

 

Кліопа І.В.

ІІ засідання

 

09.09.2013

 

1

Схвалення річного плану роботи РМК

 

 

Пономаренко Н.І.

2

Схвалення планів роботи РМО, творчих та динамічних груп, резерву керівних кадрів навчальних та дошкільних закладів.

 

Методисти РМК

2

Схвалення Програм гуртків виховного відділу Центру учнівської молоді

 

Шарій Н.М.

3

Підготовка та проведення І та ІІ турів конкурсу «Учитель року»

 

Пономаренко Н.І.

4

Організація та проведення шкільних та районних предметних олімпіад

 

Пономаренко Н.І.

5

Робота учнів шкіл району в ДВ МАН

 

 

Шарій Н.М.

ІІІ засідання

19.11.2013

 

 

1

Представлення методичної роботи на сайті РМК

 

Пономаренко Н.І., методисти РМК

2

Результативність роботи  методичних об’єднань вихователів ДНЗ

 

Шестопалова Л.О.

3

Порядок організації та проведення атестації педагогічних працівників, методистів РМК

 

Фасто Т.І.

4

Забезпечення оптимальних шляхів і способів підвищення педагогічної майстерності вчителів

 

Пономаренко Н.І.

Петряєва Т.С.

Пінчук В.М.

5

Огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної літератури

 

Пінчук А.В.

6

Про матеріали досвіду роботи  педагогічних працівників району на присвоєння звання «cтарший вчитель», «вчитель – методист»

 

 

Методисти РМК

ІV засідання

19.12.2013

 

 

1

Використання народознавства в становленні громадянськості учнів

 

Шарій Н.М.

2

Про стан спортивно-масової роботи в районі

 

Синєколодецький А.З.

3

Про якість освітніх послуг та рівень знань вихованців дошкільних навчальних закладів

 

Шестопалова Л.О.

4

Про стан викладання математики в 1-4 класах

 

Пономаренко Н.І.

V засідання

20.01.2014

 

 

1

Про стан викладання предмету «Захист Вітчизни»

 

Синєколодецький А.З.

2

Творчі звіти керівників районних методобєднань

 

Керівники РМО

3

Про результативність курсової підготовки педагогічних працівників, які проходили курси у 2013 році

 

Шеремет Т.А.

VІ засідання

20.02.2014

 

 

1

Про стан  організації та зміст роботи з обдарованими дітьми  в системі позашкільної освіти району

 

Шарій Н.М.

2

 Про організацію роботи з дітьми п’ятирічного віку

 

Шестопалова Л.О.

3

Про результативність участі команд району в ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад, ІІ етапі МАН

 

Пономаренко Н.І.

4

Про стан викладання англійської мови у загальноосвітніх навчальних закладах

 

Пінчук В.М.

VІІ засідання

20.03.2014

 

 

1

Впровадження Державного стандарту початкової і середньої освіти: перші кроки на шляху до реалізації

 

Пономаренко Н.І.

2

Використання ІКТ в процесі самоосвіти вчителів як засіб підвищення професійної компетентності

 

Методисти РМК

3

Схвалення методичних розробок педагогічних працівників, які претендують на присвоєння чи підтвердження педагогічних звань

 

Пономаренко Н.І. методисти РМК

4

Про стан викладання математики (5-11кл) у загальноосвітніх навчальних закладах

 

Синєколодецький А.З.

VІІІ засідання

22.04.2014

 

 

1

Схвалення перспективного педагогічного досвіду вивченого методистами райметодкабінету

 

Методисти РМК

2

Про діяльність районного Центру учнівської молоді щодо здійснення методичного супроводу забезпечення якісної позашкільної освіти

 

Шарій Н.М.

3

Про стан викладання географії у загальноосвітніх навчальних закладах

 

Петряєва Т.С.

4

Про моніторингові дослідження якості знань з української мови учнів 3 класів

 

Пономаренко Н.І.

ІХ засідання

20.05.2014

 

 

1

Про стан профільного навчання у закладах освіти

 

Петряєва Т.С.

2

Про стан виконання плану роботи психологічної служби району у 2013/2014 н.р.

 

Пінчук А.В.

3

Про стан виконання плану РПМПК у 2013/2014 н.р.

 

Мороз Н.О.

4

Про результати роботи РМО

 

Методисти РМК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х засідання

12.06.2014

 

 

1

Про підсумки роботи РМК в 2013/2014 н.р. та завдання на 2014/2015 н.р.

 

Пономаренко Н.І.

2

Про підготовку плану роботи РМК на 2014/2015 н.р.

 

Пономаренко Н.І. методисти РМК

 

2.      Школа освітнього менеджменту (директори ЗНЗ)

 

№ з/п

Назва заходу

Термін виконання

Місце проведення

Відповідальний

1

Науково-педагогічна конференція «Труднощі та обмеження діяльності директора школи і шляхи їх подолання».

грудень

методкабінет

Пономаренко Н.І.

2

Круглий стіл «Творча співпраця педагогів, учнів та батьківської громадськості щодо створення позитивного та оригінального іміджу навчального закладу»

лютий

Зорянська ЗШ

Пономаренко Н.І.

3

Сучасні педагогічні та управлінські технології підвищення професійної компетентності педагогічних кадрів (семінар-практикум)

квітень

 

Пономаренко Н.І.

 

3.      Школа управлінської майстерності

(заступники директорів ЗНЗ з навчально-виховної роботи)

 

№ з/п

Назва заходу

Термін виконання

Місце проведення

Відповідальний

1

«Складові професіоналізації управління (коло ідей)»

листопад

методкабінет

Пономаренко Н.І.

2

Робота педагогічних колективів закладів освіти району над забезпеченням ефективності профільного навчання (семінар-практикум)

січень

ЗШ № 2

Петряєва Т.С.

3

Взаємне спілкування, співтворчість та співучасть як основні форми виховного впливу на учня у сучасних умовах (семінар-практикум)

березень

Біленщинський НВК

Фасто Т.І.

4

Діяльність заступників директорів з навчально-виховної роботи щодо розвитку та творчої реалізації результатів інноваційного пошуку педагогів навчального закладу

( методичний аукціон)

травень

методкабінет

Пономаренко Н.І.

 

 

 

  

 4.      Школа молодого вчителя

 

№ з/п

Назва заходу

Термін виконання

Місце проведення

Відповідальний

1

«Перші кроки до вершин педагогічної майстерності»

жовтень

методкабінет

Шеремет Т.А.

2

Урок у системі особистісно- орієнтованого  навчання

грудень

ЗШ № 3

Шеремет Т.А.

3

Методи навчання школярів

лютий

методкабінет

Шеремет Т.А.

4

Конкурс педагогічної майстерності молодих педагогів

травень

ЗШ № 1

Шеремет Т.А.

 

5.     Робота районних методичних об’єднань

 

Місяць проведення

Зміст роботи

Відповідальні

Серпень

 

Обговорення річних планів роботи.

Програмно-методичне забезпечення викладання предметів у новому навчальному році.

Ознайомлення з переліком конкурсів педмайстерності

Розробка пропозицій щодо Плану заходів покращення якості освіти в районі за напрямками

 

 

 

 

 

 

Методисти РМК та керівники районних методичних об’єднань

Листопад

 

Організація роботи з обдарованими учнями.

Використання інформаційно-комунікаційних технологій та електронних засобів навчання в навчально-виховному процесі.

Січень

 

Результати моніторингових досліджень.

Результати районних предметних олімпіад та творчих конкурсів.

Березень

 

Результати моніторингових досліджень.

Методичний супровід державної підсумкової атестації, незалежного зовнішнього тестування.

Методичні рекомендації щодо організації навчальної практики та екскурсій.

Червень

 

Аналіз роботи методичного об’єднання за рік.

Планування роботи на наступний навчальний рік.

 

6.      Діючі семінари-практикуми, круглі столи, майстер-класи

 

Термін проведення

Тема

Учасники

Відповідальний,

заклад

жовтень

Обласний науково-методичний семінар «Інноваційні підходи до організації науково-методичної роботи з педагогічними працівниками в умовах компетентнісно зорієнтованої освіти»

Керівники методичних  служб області

Пономаренко Н.І.

 

 

 

 

 

 

 

 

жовтень

 Методичний практикум «Формування соціокультурних цінностей на уроках української мови та літератури та у позакласній роботі»

вчителі української мови та літератури

Шарій Н.М.

Жовтянська ЗШ І-ІІІ ст

Круглий стіл «Стандартизація математичної освіти. Реалії та перспективи»

вчителі математики

Синєколодецький методкабінет

Педагогічний фестиваль «Презентую інновацію»

вчителі географії

Петряєва Т.С.

Семінар-практикум «Комп’ютеризація навчання як сучасна необхідність у викладанні біології»

вчителі біології та хімії

Фасто Т.І. Мирнівська ЗШ

Семінар-практикум «Розвиток креативності учнів засобами шкільної географічної освіти»

вчителі географії

Петряєва Т.С.

Комунарівська ЗШ

Семінар-тренінг «Шляхи підвищення професійної компетентності педагога»

вчителі предметів художньо-естетичного циклу

Шеремет Т.А.

смт Петриківка

Семінар-тренінг «Формула педагогічної компетеності сучасного вчителя трудового навчання»

вчителі трудового навчання

Шеремет Т.А.

 

листопад

Семінар-практикум «Використання фасилітації у викладанні шкільних суспільствознавчих дисциплін»

вчителі історії

Петряєва Т.С.

Саївська ЗШ

Методичні консультації «Використання сучасних технічних засобів навчання для розвитку мотивації до оволодіння іноземною мовою»

вчителі англійської мови

Пінчук В.М.

Долинський НВК

Семінар-практикум «Формування нової генерації вчителів початкової школи шляхом впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти»

вчителі початкових класів (1-2 кл)

Пономаренко Н.І.

ЗШ № 2

Семінар «Поєднання індивідуального підходу до навчання з різними формами роботи через інтерактивні методи навчання під час викладання інформатики в 2-х та 5-х класах»

вчителі інформатики

Шеремет Т.А.

ЗШ № 1

 

 

 

 

 

 

Круглий стіл «Обговорення результатів змагань Всеукраїнської військово-патріотичної спортивної гри «Зірниця», розробка Положення та методика підготовки команд і проведення змагань у 2014 році»

вчителі фізкультури та предмету «Захист Вітчизни»

Синєколодецький

ЗШ № 1

 

Семінар-практикум «Підготовка креативного інтелектуального потенціалу шляхом впровадження інноваційних методів у до профільному навчанні»

педагоги-організатори

Фасто Т.І.

Жовтянська ЗШ І-ІІ ст.

Семінар-практикум «Взаємодія шкільної бібліотеки з дитячою, використання інформаційних ресурсів дитячої бібліотеки»

шкільні бібліотекарі

Пінчук В.М., районна дитяча бібліотека

протягом року

Майстер-клас вчителя математики Зорянської ЗШ І-ІІІ ст. Яблонської М.Д. з проблеми «Розвиток креативних здібностей учнів на уроках математики»

вчителі математики

Синєколодецький

Зорянська ЗШ

грудень

Методичний фестиваль «Інтерактивні технології для розвитку та самореалізації особистості»

вчителі початкових класів (3-4 кл)

Пономаренко Н.І.

ЗШ № 1

Семінар-практикум «Поєднання традиційних форм роботи з інноваціями на уроках російської мови та літератури»

вчителі російської мови та світової літератури

Шарій Н.М.

Круглий стіл «Навчання другої іноземної мови: досягнення, проблеми та шляхи їх подолання»

вчителі англійської мови

Пінчук В.М. методкабінет

Семінар-практикум «Впровадження ІКТ як засіб внутрішньої мотивації учнів до навчання»

вчителі інформатики

Шеремет Т.А.

ЗШ № 1

Семінар-тренінг «Роль особистості вчителя в активізації творчого розвитку учнів на уроках художньо-естетичного циклу»

вчителі предметів художньо-естетичного циклу

Шеремет Т.А.

Вишнівська ЗШ

січень

Семінар-тренінг «Формування життєвих компетенцій на уроках трудового навчання»

вчителі трудового навчання

Шеремет Т.А.

 

Педагогічні читання «Використання творчої спадщини В.Сухомлинського у педагогічній діяльності»

вчителі української мови та літератури

Пономаренко Н.І.

методкабінет

 

 

 

Методична мозаїка «Нові підходи до формування навичок іншомовного спілкування»

вчителі англійської мови

Пінчук В.М. методкабінет

Формування позитивного іміджу шкільної бібліотеки

шкільні бібліотекарі

Пінчук В.М., районна дитяча бібліотека

лютий

Творчий портрет вчителя російської мови Красенка І.В. «Педагогічна ідея – це педагогічна творчість»

вчителі російської мови та світової літератури

Шарій Н.М., Культурянська ЗШ

Методичний фестиваль «Роль особистості вчителя в розвитку креативних здібностей учнів»

вчителі математики

Синєколодецький методкабінет

Семінар-практикум «Шляхи формування в учнів позитивної мотивації до читання»

шкільні бібліотекарі

Пінчук В.М., Саврівська ЗШ

Семінар-практикум «Організація учнівського самоврядування»

педагоги-організатори

Фасто Т.І. Лихівська ЗШ

березень

Семінар-практикум «Розширення потенційного словникового запасу як засіб оволодіння видами мовленнєвої діяльності»

вчителі англійської мови

Пінчук В.М. Нерудстальська ЗШ

Семінар-практикум «Розвиток компетентності учнів на основі інноваційних технологій – основа для формування інтелектуальної творчої особистості»

вчителі біології та хімії

Фасто Т.І. Жовтянська ЗШ

І-ІІІ ст.

Семінар-тренінг «Кроки до педагогічної майстерності»

вчителі інформатики

Шеремет Т.А.

методкабінет

Семінар-тренінг «Кроки до педагогічної майстерності»

вчителі предметів художньо-естетичного циклу

Шеремет Т.А.

методкабінет

Семінар-тренінг «Кроки до педагогічної майстерності»

вчителі трудового навчання

Шеремет Т.А.

методкабінет

Семінар-практикум «Робота педагогічного колективу з питання військово-професійної орієнтації»

вчителі предмету «Захист Вітчизни»

Синєколодецький Біленщинський НВК

квітень

Педагогічний практикум «Методи навчання української мови у системі копетентнісної освіти»

вчителі української мови та літератури

Пономаренко Н.І.

ЗШ № 2

Круглий стіл «Інноваційні технології на уроках російської мови та літератури в системі особистісно-орієнтованого навчання»

вчителі російської мови та світової літератури

Шарій Н.М. методкабінет

 

 

 

 

 

 

Творчий звіт ШМО Чумаківської ЗШ « Шкільне методичне об’єднання: нові можливості і перспективи»

вчителі математики

Синєколодецький Чумаківська ЗШ

Семінар-практикум «Формування життєвої компетентності та розвиток патріотизму засобами шкільної суспільствознавчої освіти»

вчителі історії

Петряєва Т.С.

Біленщинський НВК

Семінар-практикум «Реалізація методу проектів на уроках географії»

вчителі географії

Петряєва Т.С.

Виноградівська  ЗШ, Чистопільська ЗШ

Семінар-практикум

«Впровадження інноваційної програми «Освіта на основі навчання дітей здоров’ю та формування життєвих навичок»

вчителі початкових класів (3-4 кл)

Пономаренко Н.І.

Лозуватська ЗШ

 

Семінар-практикум « Креативна інноваційна особистість – мета нової гуманістичної освіти»

 

вчителі початкових класів (1-2 кл)

Пономаренко Н.І.

Миколаївський НВК

 

Роль шкільної бібліотеки у інформаційно-бібліотечному забезпеченні навчального процесу

шкільні бібліотекарі

Пінчук В.М., районна дитяча бібліотека

травень

Підсумкове засідання вчителів предмету «Захист Вітчизни»

вчителі предмету «Захист Вітчизни»

Синєколодецький Зеленоярська ЗШ

Методична естафета «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості в системі початкової школи»

вчителі початкових класів (1-2 кл)

Пономаренко Н.І.

 

 

       7.      Вивчення науково-методичної роботи у навчальних закладах

районним методичним кабінетом

№ з/п

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальний

1.     Вивчити

 

Науково-методичну роботу в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах району

Протягом року (відповідно до перспективного плану)

Пономаренко Н.І. методисти РМК

2.      Провести огляди-конкурси

 

на кращий методичний кабінет загальноосвітнього навчального закладу

березень

Пономаренко Н.І.

 

на кращу модель «Школа сприянню здоров’я»

квітень

Фасто Т.І.

 

на кращий сільський заклад освіти

квітень

Пономаренко Н.І.

 

на кращий освітній сайт

березень

Пономаренко Н.І.

 

на кращий заклад з профілактики дитячого травматизму

травень

Шарій Н.М.

 

 

IV. Робота  щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників

1.   Організація курсового підвищення кваліфікації педагогічних  та керівних кадрів  ( в т.ч. дистанційного)

 

п/п

Зміст роботи

Форма узагальнення

Термін

Відповідальний

1

Погодження планів курсового підвищення кваліфікації педагогічних кадрів з адміністраціями закладів

списки

до 15.08.

Шеремет Т.А.

Керівники ЗНЗ, ДНЗ,ПНЗ 

2

Узагальнення даних про педагогів, які будуть проходити курсову перепідготовку у 2013/2014 навчальному році

списки

до 05.09.

Шеремет Т.А.

Керівники ЗНЗ

3

Інструктивно-методична нарада для керівників шкіл з питань атестації та курсової підготовки педагогічних працівників у 2013/2014 навчальному році

інформація

до 28.09.

Шеремет Т.А.

Фасто Т.І.

4

Направлення на проходження курсів підвищення кваліфікації на базі Дніпропетровського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів (план додається)

план проходження курсової перепідготовки

направлення

план відряджень

щомісячно

за окремим планом

Пономаренко Н.І.

Шеремет Т.А.

 

5

Координація проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічними працівниками, які підтверджують звання «учитель-методист», «вихователь-методист» у 2013/2014 н.р. 

заявка

план відряджень

за окремим планом

Шеремет Т.А.

 

6

Координація проходження курсів підвищення кваліфікації за дистанційною формою навчання педагогічними працівниками у 2013/2014 навчальному році (план додається)

заявка

план відряджень

за окремим планом

Шеремет Т.А. координатори

в закладах

7

Поновлення банку даних педагогів, які будуть проходити курсову перепідготовку у 2014 р.

заявка

списки

листопад

Шеремет Т.А., методисти

8

Формування банку даних педагогів, які будуть проходити курсову перепідготовку у 2015 році

заявка

списки

січень-березень

Шеремет Т.А.

 

 

9

Формування заявки на проходження курсів підвищення кваліфікації на базі Дніпропетровського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів

заявка

списки

травень-червень

Шеремет Т.А.

 

 

10

Складання плану проходження курсів підвищення кваліфікації на поточний календарний рік

план

червень

Шеремет Т.А.

 

11

Змістовне наповнення веб-сторінок сайту РМК «Атестація», «Курси»

інформаційно-методичні матеріали

постійно

Фасто Т.І. Шеремет Т.А.

Компанієць В.М.

 

 

 

2.      Надання методичної допомоги педагогічним працівникам у міжкурсовий період

 

п/п

Зміст роботи

Форма узагальнення

Термін

Відповідальний

1

Адресна допомога методичним кабінетам закладів освіти 

Методичні рекомендації

За вимогою

Методисти РМК

2

Адресна інформаційно-методична допомога методичним кабінетам ДНЗ

Рекомендації

За окремим графіком

Шестопалова Л.

3

Інструктивно-методична нарада з організації І, ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, творчих учнівських конкурсів, змагань

Рекомендації

жовтень

Пономаренко Н.І.

 

4

Консультаційна робота щодо участі педагогів закладів освіти у педагогічних виставках «Інноватика в освіті України», «Сучасні навчальні заклади»

Рекомендації

Пам'ятка координаторам

вересень, жовтень,

січень, лютий

Пономаренко Н.І.

Методисти РМК

5

Інформаційно-методичний супровід діяльності методичних рад закладів освіти

Рекомендації

Постійно

Пономаренко Н

Методисти РМК

6

Консультаційна допомога щодо реалізації закладами освіти науково-методичних тем (проблем)

Рекомендації

За потребою

Пономаренко Н

Методисти РМК

7

Інформаційно-методичний, консультаційний супровід участі педагогів закладів освіти у фахових конкурсах

Рекомендації

Жовтень-лютий 

Методисти  РМК

8

Вивчення потреб і надання практичної допомоги в період підготовки до атестації  та комплексного вивчення діяльності закладів 

Рекомендації

За потребою

Пономаренко Н

Методисти РМК

9

Інформаційно-методичний супровід навчальних закладів і педагогічних працівників щодо організації роботи з обдарованими дітьми

Рекомендації

За потребою

Методисти  РМК

10

Формування медіатеки передового педагогічного досвіду педагогів району

Електронні документи

вересень, травень

Методисти РМК

11

Формування банку даних науково-методичної служби закладів освіти району (в т.ч. про участь педагогів у районних та обласних методичних заходах у поточному навчальному році)   Затвердження паспортів методичних кабінетів

Копії наказів

Звіти

Паспорти

вересень

Пономаренко Н

 

12

Звіт про державну підсумкову атестацію в 4-х класах

Звіт

червень

Пономаренко Н

 

13

Узагальнення аналітичних звітів про зміст науково-методичної роботи та рівень її організації в закладах освіти району

Аналітичні звіти

червень

Пономаренко Н

 

 

 

 

 

3.      Атестація педагогічних працівників

Дата

Зміст

Відповідальні

Місце проведення

жовтень

1.  Розгляд поданих комісії документів і відповідно до цього допуск педагогічних працівників до атестації, які атестуються атестаційною комісією відділу освіти

Малкова Н.В.

Шеремет Т.А.

Відділ освіти

2. Затвердження плану роботи    районної атестаційної комісії.

3.Затвердження графіку  засідань  районної атестаційної комісії.

 

листопад

Про затвердження  списку  педпрацівників, що  претендують  на присвоєння  (встановлення відповідності) кваліфікаційної категорії „Спеціаліст вищої категорії ”  та педагогічних звань.

Малкова Н.В. Шеремет Т.А.

Відділ освіти

грудень

Про результативність  роботи  вчителів початкових класів,  фізкультури, трудового навчання, що атестуються на присвоєння  (встановлення відповідності) кваліфікаційної категорії  „Спеціаліст вищої категорії ”  та педагогічних звань.

Пономаренко Н.І. Синєколодець

кий А.З.

Шеремет Т.А.

Відділ освіти

січень

Про результативність  роботи  вчителів хімії, біології, історії та географії,математики, фізики, інформатики,  що атестуються на присвоєння  (встановлення відповідності) кваліфікаційної категорії  „Спеціаліст вищої категорії ”  та педагогічних звань.

Фасто Т.І.

Петряєва Т.С. Синєколодець

кий А.З. Шеремет Т.А.

Відділ освіти

лютий

Про результативність  роботи  педрацівників ЗНЗ та ДНЗ,  що атестуються на присвоєння  (встановлення відповідності) кваліфікаційної категорії  „Спеціаліст вищої категорії ”  та педагогічних звань.

Пономаренко Н.І.

Фасто Т.І. Пінчук В.М.

Відділ освіти

24.03.2014

Підсумкове засідання атестаційної комісії відділу освіти на присвоєння  (встановлення відповідності) І, ІІ кваліфікаційних категорій та встановлення тарифних розрядів

 

Малкова Н.В.

Фасто Т.І.

Відділ освіти

09.04.2014

Підсумкове засідання атестаційної комісії відділу освіти на присвоєння  (встановлення відповідності) кваліфікаційної категорії „Спеціаліст вищої категорії ”  та педагогічних звань.

Малкова Н.В.

Фасто Т.І.

Відділ освіти

 

 

V. Трансформація наукових ідей у педагогічну практику, методична підтримка інноваційної діяльності

1.      Дослідно-експериментальна  та інноваційна діяльність

           Організувати експериментальне дослідження відділу та закладів  освіти на тему: «Створення єдиного освітнього простору району в умовах системних освітніх змін» на ІV етапі.

 

Організувати роботу  над науково-методичним проектом  «Креативна освіта - шлях до розвитку життєздатної особистості» в рамках  обласного науково-методичного проекту «Креативна освіта  для  розвитку   інноваційної особистості».

 Визначити теми навчальних закладів щодо реалізації  науково-методичного проекту «Креативна освіта - шлях до розвитку життєздатної особистості» в рамках обласного науково-методичного проекту «Креативна освіта для розвитку інноваційної  особистості» за напрямками:

·                                «Поєднання інноваційних та традиційних форм і методів роботи у підвищенні якості навчально-виховного процесу». Ізотов А.П., директор ЗШ № 1

·                                Творчий пошук педагога – запорука розвитку інноваційної особистості» Буряк І.В., директор ЗШ № 2

·                                «Креативна освіта для обдарованої дитини» Шеремет С.О., директор ЗШ № 3

·                                «Розвиток духовного, фізичного та психологічного здоров’я дитини, як одна з умов виховання освіченої особистості» Зима Г.Р., директор Вишнівської ЗШ

·                                « Креативна освіта – шлях до розвитку інноваційної особистості» Ромус Н.Г., директор Лихівської ЗШ

·                                «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості» Куовкін О.П., директор Біленщинської ЗШ, Конюшенко С.Б., директор Саївської ЗШ, Немченко А.М., директор Нерудстальської ЗШ, Моцяк Л.М.,  директор Холодіївської ЗШ, Трофименко А.І., директор Саврівської ЗШ

·                                «Становлення та розвиток особистості через впровадження інноваційних технологій» Бондаренко А.Ю., директор Виноградівської ЗШ

·                                «Від інноваційного місту й технологій освіти через педагогічну майстерність учителя до формування особистості учня та підготовки його до життя в сучасних умовах» Рудніченко Т.В., директор Вільнівської ЗШ

·        «Формування і розвиток інноваційної особистості креативними методами навчання і виховання» Яковлєв С.В., директор Жовтянської ЗШ

·        «Шляхи оволодіння стратегією життєвого проектування та самореалізації в системі креативної освіти» Вознюк Т.М., директор Жовтоолександрівської ЗШ

·        «Формування в учнів креативного мислення» Яблонський А.М., директор Зорянської ЗШ

·        «Креативна освіта – як засіб розвитку творчої активності усіх учасників навчально-виховного процесу» Швець Л.Г., директор Комісарівської ЗШ

·        «Активні методи навчання у розвитку необхідних компетентностей учнів» Вітебський О,О., директор Комунарівської ЗШ

·        « Роль особистості вчителя у розвитку креативних здібностей учня» Цибулька Т.А., директор Саксаганської ЗШ, Дорош Т.В., директор Жовтянської ЗШ І-ІІ ст

·        «Креативна освіта - шлях до розвитку життєздатної особистості», Кузів Н.В., директор Троїцької ЗШ

·        « Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності вчителів в умовах сільської школи» Стельмах Л.С., директор Чумаківської ЗШ

·        «Інноваційні педагогічні технології у формуванні креативної особистості», Красенко І.В., директор Культурянської ЗШ

·        «Розвиток в учнів креативної компетентності», Мала О.В., директор Мар’янівської ЗШ

    « Формування родинної культури як складової креативної особистості учня» Кошик В.Г., директор Мирнівської ЗШ

·        «Розвиток творчого потенціалу особистості в умовах сільської школи з малою чисельністю учнів», Шворак Н.С., директор Новотроїцької ЗШ

·        «Креативна інноваційна особистість – мета нової гуманістичної освіти» Яцук С.І., директор Яковлівської ЗШ

·        «Впровадження інтерактивних технологій для розвитку креативної особистості» Жукоцька Н.І., директор Пальмирівської ЗШ

·        «Розвиток творчого мислення школярів шляхом впровадження інноваційних технологій», Матюк Л.І., директор Чистопільської ЗШ

 

2.      Участь в Міжнародних проектах, програмах

Тема

Термін виконання

Навчальний заклад

Відповідальний

1.

«Робота в інформаційному просторі з новими формами навчально-виховної діяльності»

 

Впродовж року

 

Пятихатська ЗШ № 2

Пономаренко Н.І.,

Буряк Ігор Володимирович, директор  ЗШ № 2

 

3.      Опорні заклади району

Тема

Термін виконання

Відповідальний

1.

«Від нових форм – до нового змісту внурішкільної методичної роботи»

Впродовж року

 

Зима Г.Р., директор Вишнівської ЗШ

2.

«Профільне навчання – дорога в майбутнє »

Впродовж року

 

Буряк І.В.,

директор ЗШ № 2

3.

«Формування позитивної мотивації щодо здорового способу життя »

Впродовж року

 

Яблонський А.М., директор Зорянської ЗШ

4.

«Впровадження інформаційно-комунікативних технологій у навчально-виховний процес»

Впродовж року

 

Ізотов А.П.,

директор ЗШ № 1

5.

«Розвиток творчих здібностей учнів у системі громадянської освіти»

Впродовж року

 

Вознюк Т.М., директор Жовтоолександрівської ЗШ

6.

«Креативна освіта для розвитку обдарованої дитини»

Впродовж року

Смірнова В.М., ЗДНВР ЗШ № 3

7.

«Моніторингові дослідження якості освіти в умовах нових освітніх змін»

Впродовж року

Чернявський С.М., ЗДНВР Саївської ЗШ

 

4.    Створення єдиного освітнього простору

 

№ з/п

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальний

1.   Розміщення на сайті РМК:

 

 

методичні рекомендації щодо викладання предметів у новому навчальному році

серпень

Методисти РМК

 

планування методичного кабінету, методичних формувань

серпень

Методисти РМК

 

 

 

 

 

накази, довідки по методичній роботі

протягом року

Методисти РМК

 

методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у 2-х та 5-х класах

серпень

Методисти РМК

 

каталог літератури з питань розвитку обдарованих дітей

листопад

Шарій Н.М.

 

навчально-методичне забезпечення патріотичного та морального виховання

листопад

Шарій Н.М.

 

методичний супровід розвитку дошкільної освіти

листопад

Шестопалова Л.О.

 

завдання державної підсумкової атестації

квітень

Методисти РМК

 

 

оновлення сайту РМК

протягом року

Методисти РМК

 

 

структура і діяльність психологічної служби району

протягом року

Пінчук В.М.

 

результати психологічних моніторингових досліджень

протягом року

Пінчук В.М.

 

матеріали засідань науково-методичної ради РМК

протягом року

Пономаренко Н.І. Шарій Н.М.

2.      Проекти :

 

 

Реалізація «Основних орієнтирів виховання» через учнівські проекти

протягом року

Шарій Н.М.

 

Перевентивні проекти «Школа проти СНІДу», «Захисти себе від ВІЛ» ХОУП «Корисні звички»

протягом року

Шарій Н.М.

 

Проектна робота на уроках природничих дисциплін

протягом року

Синєколодецький А.З. Фасто Т.І.

 

Створити відеофільми, мультимедійні презентації, розробити методичний супровід до них

протягом року

Методисти РМК

3.      {C}Створити медійні проекти

 

 

Презентація моделей ЗНЗ

 

квітень

Пономаренко Н.І. Шарій Н.М.

 

Презентація моделей ДНЗ

 

квітень

Щестопалова Л.О.

 

Розсипи передового педагогічного досвіду Пятихатщини

травень

Методисти РМК

 

. Моніторинг  та вивчення якості освіти

 

№ з/п

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальний

1.      Організувати та провести моніторингові дослідження:

 

1.1

ефективності методичної роботи навчальних закладів

 

 

за окремим планом науково-методичної роботи

Пономаренко Н.І. Методисти РМК

1.2

виявлення рівня професіоналізму керівних і педагогічних кадрів в умовах впровадження інноваційних технологій

Пономаренко Н.І. Методисти РМК

1.3

якості допрофільної підготовки та профільного навчання

Петряєва Т.С. методисти РМК

 

 

 

1.4

рівного доступу до якісної освіти шляхом інформатизації навчально-виховного процесу

Пономаренко Н.І. Методисти РМК

1.5

якості знань з української мови учнів 3 класів

 

Пономаренко Н.І.

1.6

Всеукраїнського рівня - моніторинг

якості загальної середньої освіти

 

у терміни визначені МОН

Пономаренко Н.І. Методисти РМК

2.      Вивчити:

2.1

методичне забезпечення стану викладання та рівень знань учнів з предметів

протягом року (відповідно до плану атестації закладів освіти району)

Методисти РМК

2.2

рівень навчальних досягнень учнів 4 класів з математики

протягом року

Пономаренко Н.І.

2.3

рівень навчальних досягнень учнів 9 класів з англійської мови

протягом року

Пінчук В.М.

2.4

рівень навчальних досягнень учнів 9, 11 класів з математики

протягом року

Синєколодецький А.З.

2.5

рівень навчальних досягнень учнів 9 класів з географії

протягом року

Петряєва Т.С.

2.6

рівень знань дітей 5-річного віку

протягом року

Шестопалова Л.О.

3.      Організувати навчання з проблем моніторингу якості освіти :

3.1

Методистів РМК

жовтень

Пономаренко Н.І.

3.2

Керівників закладів освіти

жовтень-листопад

Пономаренко Н.І.

3.3

Педагогічних працівників

за окремим графіком

Методисти РМК

4.      Інформувати освітян, учнів, їхніх батьків і громадськість щодо моніторингу якості освіти:

4.1

проведення інструктивно-інформаційних нарад з керівними та педагогічними кадрами

протягом року

Методисти РМК

4.2

розміщення матеріалів в районних та обласних освітянських друкованих виданнях – «Педагогічний вісник», «Освіта Дніпропетровщини»

Методисти РМК

4.3

складання звітів про результати моніторингових досліджень

Методисти РМК

 

 

 

VІІ. Представницькі заходи для педагогічних працівників та учнів

 

1. Конкурси педагогічної майстерності

 

Дата

Номінація

Місце проведення

Відповідальний

Районний етап Всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2014»

 

19.11.13

 

«Географія»

 

ЗШ № 3

Петряєва Т.С.,

Козачок І.Г.,

Шеремет С.О.

 

20.11.13

 

«Трудове навчання»

 

ЗШ № 2

Шеремет Т.А.,

Зубкова І.Г.

Буряк І.В.

 

21.11.13

 

«Світова література»

 

ЗШ № 2

Шарій Н.М.,

Фартушна Л.О.,

Буряк І.В.

27.11.13

«Початкові класи»

ЗШ № 1

Пономаренко Н.І.

Скрипник В.Г.

Ізотов А.П.

 

2.      Виставкова діяльність

 

Термін проведення

Назва заходу

Учасники

Відповідальний

Серпень

Серпнева конференція педагогічних працівників

Педагогічна громадськість району

Пономаренко Н.І.

Жовтень

Всеукраїнська виставка «Інноватика в освіті України»

ЗШ № 2,

Миколаївський  НВК,

Біленщинський НВК Культурянська ЗШ

Пономаренко Н.І.

Лютий

Районна виставка «Педагогічні здобутки освітян Пятихатщини»

Заклади освіти району

Пономаренко Н.І.

Березень

Міжнародна виставка «Сучасні навчальні заклади»

Вишнівська ЗШ, Зорянська ЗШ,

ЗШ № 1,2,3, навчально-виховні комплекси

Пономаренко Н.І.

 

3.      Проведення учнівських олімпіад, турнірів, участь в МАН

 

     Відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади  базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти від 22 вересня 2011 року № 1099 та зареєстрованого Міністерством юстиції 17 листопада 2011 року № 1318/20056 ( далі – Положення), з метою пошуку, підтримки, розвитку творчо обдарованої молоді провести олімпіади серед учнів навчально-виховних закладів: I етап – шкільні; II етап – районні; III етап – обласні; IV етап – всеукраїнські.

 

  

 

Місяць

Предмет

Відповідальний

Голова м/о

 

Листопад

Українська мова та література

Пономаренко Н.І.

Євтушенко Т.П.

Англійська мова

Пінчук В.М.

Савченко А.В.

Історія

Петряєва Т.С.

Скрипник Ю.С.

Математика

Синєколодецький А.З.

Яблонська М.Д.

Астрономія

Синєколодецький А.З

Кулик О.М.

Біологія

Фасто Т.І.

Галамага В.М.

Екологія

Фасто Т.І.

Галамага В.М.

Географія

Петряєва Т.С.

Козачок І.Г.

Обслуговуюча праця

Шеремет Т.А.

Гула І.Г..

Технічна праця

Шеремет Т.А.

Капінус М.П.

 

 

 

 

Грудень

Російська мова та література

Шарій Н.М.

Фартушна Л.О.

Правознавство

Петряєва Т.С.

Скрипник Ю.С.

Інформатика

Шеремет Т.А.

Бушуєв А.В.

Економіка

Петряєва Т.С.

Козачок І.Г.

Курс «Людина і суспільство

Петряєва Т.С.

Скрипник Ю.С.

Фізика

Синєколодецький А.З

Кулик О.М.

Хімія

Фасто Т.І.

Галамага В.М.

Інформаційні технології

Петряєва Т.С.

Бушуєв А.В.

Фізична культура і спорт

Синєколодецький А.З

Івінська О.Ф.

Січень-лютий

Обласні предметні олімпіади ІІІ етап

Методисти методкабінету

Голови районних м/о

Березень

Всеукраїнські предметні олімпіади (ІУ етап)

Методисти методкабінету

Голови м/о

                       

                      Олімпіади у початковій школі

Місяць

Предмет

Відповідальний

Голова м/о

Березень (шкільний етап)

Українська мова Математика

Російська мова

Природознавство

Пономаренко Н.І.

Скрипник В.Г.

Квітень (районний етап)

Українська мова Математика 

Російська мова

Природознавство

Пономаренко Н.І.

Скрипник В.Г.

 

 

 

Участь в роботі ДВ МАН

 

ПІП учня

Заклад

Клас

Секція

Тема роботи

Керівник

 

Історико-географічне відділення

Бондаренко Сніжана

Виноградівська ЗШ

11

історія

«Історія села Жовтого»

Бондаренко А.Ю.

Мізін Владислав

П’ятихатська ЗШ № 2

10

історія

«Наш край козацький»

Тюріна Т.В.

             

 

4.     Організаційні заходи щодо розвитку здібностей та обдарувань учнів та вчителів

 

№ з/п

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальний

Здійснити методичний супровід проведення:

 

1

районного етапу дитячо-юнацького фестивалю «Sport dance – 2013»

жовтень

Синєколодецький А.З. Шарій Н.М.

2

районного етапу фестивалю дитячої творчості «Діти єднають Україну»

жовтень

Шарій Н.М.

3

районного етапу конкурсу шкільних агітбригад «Ми проти СНІДу»

листопад

Шарій Н.М.

4

районного етапу Всеукраїнського конкурсу «Бобер»

листопад

Шеремет Т.А.

5

районного конкурсу захисту наукових проектів учнів

листопад

Шарій Н.М.

6

районного конкурсу «Євро-квест»

листопад

Шарій Н.М.

7

ІІ етапу Міжнародного конкурсу з української мови ім. П.Яцика

листопад

Шарій Н.М.

8

ІІ (районного) етапу учнівських олімпіад з базових навчальних предметів

листопад - грудень

Методисти РМК

9

районного етапу конкурсу «Учитель року»

 

листопад

Пономаренко Н.І.

10

навчально-тренувальних зборів учнів-переможців ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад

грудень-січень

Методисти РМК

11

тренувальних зборів переможців і лауреатів районного конкурсу «Учитель року»

грудень

Методисти РМК

12

районного конкурсу «Різдвяна зірка»

 

січень

Шарій Н.М.

13

районного етапу Всеукраїнського конкурсу учнівської та студентської творчості ім. Тараса Шевченка

січень

Пономаренко Н.І.

14

районного етапу фестивалю-конкурсу «Молодь обирає здоров’я»

лютий

Шарій Н.М.

15

районного конкурсу «Вихователь року»

 

березень

Шестопалова Л.О.

16

ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, присвяченого Шевченківським дням

березень

Пономаренко Н.І.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

районного етапу конкурсу «Безпека мого життя в моїх руках»

березень

Шарій Н.М.

18

науково-практичної конференції «Через терни до зірок»

березень

Шарій Н.М.

19

районного фестивалю ЮІР та ЮІП

березень

Фасто Т.І.

20

районного етапу Всеукраїнської акції «Живи, книго!»

березень

Пінчук В.М.

21

районного фестивалю дитячої творчості «У колі друзів»

квітень

Шарій Н.М.

22

районного конкурсу на кращого знавця основних положень Конституції України

квітень

Петряєва Т.С.

23

декади днів інформування про Європейську інтеграцію України

травень

Петряєва Т.С.

24

районного етапу Всеукраїнської військово-патріотичної спортивної гри «Зірниця»

травень

Синєколодецький А.З. Шарій Н.М.

25

огляду-конкурсу серед  ДНЗ «Краще оформлення групового майданчика» 

травень

Шестопалова Л.О.

26

районної спартакіади серед учнів ЗНЗ

протягом року

Синєколодецький А.З.

 

VIІІ. Вивчення, узагальнення та впровадження в практику перспективного

педагогічного досвіду

 

№ з/п

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальний

1.      Розпочати вивчення досвіду:

 

1.1

Бушуєвої С.В., вчителя початкових класів Зорянської ЗШ І-ІІІ ступенів з проблеми «Впровадження інтерактивних технологій навчання в навчальний процес початкової школи»

протягом року

Пономаренко Н.І.

1.2

Дрозд О.В., вчителя української мови та літератури П’ятихатської ЗШ І-ІІІ ступенів № 2 з проблеми «Розвиток креативності учнів засобами особистісно зорієнтованого навчання»

протягом року

Шарій Н.М.

1.3

Красенка І.В., вчителя російської мови Культурянської ЗШ І-ІІ ступенів з проблеми «Використання технологій інтенсивного вивчення російської мови Т.Я.Фролової»

протягом року

Пономаренко Н.І.

1.4

Дьоріної Л.О., вчителя біології Мирнівської ЗШ І-ІІ ступенів з проблеми «Впровадження інноваційних технологій на уроках біології»

протягом року

Фасто Т.І.

1.5

Корженевської О.Р., вчителя географії Саксаганської ЗШ І-ІІІ ступенів з проблеми «Забезпечення творчої самореалізації дитини в інформаційно-комунікаційному просторі»

протягом року

Петряєва Т.С.

1.6

Пономаренко А.Г., вихователя ДНЗ № 1 з проблеми «Екологічне виховання дошкільників в сучасному дитячому садку»

протягом року

Шестопалова Л.О.

 

 

 

 

 

2.     Завершити вивчення, узагальнення досвіду:

 

2.1

вихователів ДНЗ

 

квітень

Шестопалова Л.О.

2.2

вчителів ЗНЗ

 

квітень

Методисти РМК

                           3.  Забезпечити методичну інструментовку і поширити матеріали передового педагогічного досвіду ( за результатами попереднього вивчення кращої практики роботи та матеріалів виставки педагогічних ідей і знахідок)

3.1.

Ізотової Н.Г., вчителя початкових класів П’ятихатської ЗШ І-ІІІ ступенів  № 1 з проблеми «Розвиток критичного мислення учнів початкової школи»

протягом року

Пономаренко Н.І.

3.2

Поліщук Л.В., вчителя англійської мови П’ятихатської ЗШ І-ІІІ ступенів  № 2 з проблеми «Технології комунікативного навчання іноземних мов»

протягом року

Пінчук В.М.

3.3

Бабіч О.Т., вчителя російської мови та літератури П’ятихатської ЗШ І-ІІІ ступенів  № 2 з проблеми «Формування творчої особистості засобами російської мови та літератури»

протягом року

Пономаренко Н.І.

3.4

Яблонської М.Д., вчителяматематики Зорянської ЗШ І-ІІІ ступенів  з проблеми «Пошук оптимальних форм роботи з обдарованими учнями на уроках математики»

протягом року

Синєколодецький А.З.

3.5

Троян В.В., вчителя музики П’ятихатської ЗШ І-ІІІ ступенів  № 3  з проблеми «Розвиток вокально-хорових навичок учнів на шкільних та позашкільних заходах засобами музичного фольклору»

протягом року

Шеремет Т.А.

4

Організувати роботу школи передового педагогічного досвіду вчителів предметників

вересень

Методисти РМК

 

ІХ. Інформаційно-видавнича діяльність

 

№ з/п

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальний

 

Змістовне наповнення веб-сайту районного методичного кабінету за структурними підрозділами та секторами

протягом року

Пономаренко Н.І. методисти РМК

1

Методичні інформаційні листи:

Про викладання навчальних предметів у 2013/2014 навчальному році

серпень

Методисти РМК

Про форми та методи роботи з дітьми 5-річного віку

вересень

Шестопалова Л.О.

Про напрямки роботи психологічної служби у 2013/2014 навчальному році

вересень

Пінчук А.В.

 

 

 

Про організацію та проведення районних учнівських олімпіад

жовтень

Пономаренко Н.І.

Просвітницька робота з батьками щодо відповідального ставлення до виконання батьківських обов’язків

лютий

Шарій Н.М.

Про проведення Всеукраїнського тижня дитячої юнацької книги

березень

Пінчук В.М.

Про оновлення змісту дошкільної освіти в наступному навчальному році

квітень

Шестопалова Л.О.

Про моніторингові дослідження якості освіти з основ наук

Протягом року

Методисти РМК

 

Організація роботи інституту класного керівництва в ЗНЗ

жовтень

Пінчук А.В.

2

Методичні рекомендації, поради:

Про викладання варіативної частини навчального плану у 2013/2014 навчальному році

серпень

Методисти РМК

Про оцінювання навчальних досягнень учнів 2-х, 5-х класів

серпень

Пономаренко Н.І.

Про організацію освітнього процесу в дошкільних навчальних закладах

вересень

Шестопалова Л.О.

Про психологічний супровід навчання та розвитку учнів у початкових класах

вересень

Пінчук А.В.

Методичні рекомендації щодо попередження та подолання проявів суїциду серед підлітків

жовтень

Пінчук А.В.

Управління процесом атестації вчителів

листопад

Фасто Т.І.