Наказ Про стан викладання етики

 

ВІДДІЛ ОСВІТИ

П’ЯТИХАТСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Н А К  А З

 

21.05.2012                                           м. Пятихатки                                               № 115

 

Про стан  викладання етики

у загальноосвітніх школах району

 

      Стан викладання, виконання державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів з етики у загальноосвітніх школах району вивчався відділом освіти П’ятихатської райдержадміністрації протягом січня-травня 2012 року. Висновки зроблені на основі аналізу складу вчителів етики, огляду навчально-матеріальної бази викладання предмету, перевірки шкільної документації, відвідування уроків, співбесід з учителями, моніторингу рівня навчальних досягнень учнів 5-6-х класів.

         Викладання етики у 32-х ЗНЗ району у 2011/2012 н.р. здійснюється 35 вчителями, з них з вищою педагогічною освітою – 29, серед них спеціалістів за фахом (вчителів історії) – 10, неспеціалістів – 25. Враховуючи те, що  предмет є складовою освітньої галузі «Суспільствознавство», частка вчителів суспільствознавчих дисциплін у кількісному складі вчителів етики недостатня. Це зумовлює необхідність посилення контролю адміністрації шкіл за якістю підготовки вчителів-неспеціалістів до уроків. Серед фахівців з кваліфікацією «Учитель вищої категорії» - 4, І категорії – 2, ІІ категорії -1, «спеціаліст» - 3.

     Вивчення основ етики здійснюється за рекомендованими Міністерством освіти і науки України підручниками «Етика. 5 клас» та «Етика. 6 клас» (автори  О. Данилевська, О. Пометун) та з допомогою електронних посібників з етики (2007р.) для учнів 5-6 класів, якими ЗНЗ району забезпечені повністю. З ініціативи вчителів учні частково забезпечені робочими зошитами з етики з друкованою основою, які є частиною навчально-методичного комплекту з предмету. 

      Календарно-тематичне планування роботи вчителів етики відповідає Програмі для загальноосвітніх навчальних закладів з етики (5-6 класи), затвердженій листом Міністерства освіти і науки України № 1/11-6611 від 23.12.2004 р.

          Етика як шкільний предмет передбачає певні особливості організації навчально-виховного процесу. Вчителі Бабич О.М., Малоок Є.В., Савченко Г.В.,  Кривцун В.І., Ісаєва О.І., Горнова О.М., Копіцина Т.Г., Лемещук А.В. та інші широко використовують інтерактивні технології навчання. Актуальними є також бесіда, тестування, моделювання та розв’язування ситуацій, виконання творчих пізнавальних завдань, аналіз художніх текстів, цікавих фактів з історії та сьогодення. Оскільки курс “Етика” має на меті формування в учнів діяльних чеснот, практичних умінь та навичок (моральної культури), то діяльнісному підходові надається пріоритетне значення. Враховуючи вікові психологічні особливості учнів 5-6 класів, їх потреби у спілкуванні, вчителі акцентують свою увагу на конструюванні етичного діалогу (Кошик В.Г.), розігруванню ситуацій «Секрет мого серця», «У світлі добра», «Постав себе на місце…» тощо за ролями (Логвінова Л.І., Плахотнік Л.О., Троян Т.І.).  Учителі вбачають свою роль у тому, щоб допомогти учням сформувати своє розуміння добра і зла, моралі та справедливості, навчитися діяти й поводитись, орієнтуючись на моральні правила та цінності.

         У матеріалах, представлених на обласний тур Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2012» у номінації «Етика», учитель етики Мар’янівської ЗШ І-ІІ ступенів Процак Наталія Володимирівна висвітлила практичне застосування компетентнісно-орієнтованих інноваційних методів навчання, технологій педагогічної взаємодії на рівні «учитель-учень», «учень-учень», яким надає перевагу, досвід роботи з формування системи цінностей і орієнтирів особистості, культури взаємин людей між собою і з природою. З її досвідом ознайомлено й вчителів шкіл району.

         Результати моніторингу, проведеного відділом освіти у квітні 2012 року в 31 ЗНЗ району з метою визначення рівня розуміння та усвідомлення дітьми змісту основних етичних понять та моральних категорій, засвідчують достатній рівень навчальних досягнень учнів 5-6 класів з етики:

 

 

 

класи

К-ть учнів, які брали участь у тестуванні

% від загальної к-ті учнів

Рівень навчальних досягнень

Середній бал

високий

достатній

 середній

низький

уч.

%

уч.

%

уч.

%

уч.

%

5

160

37

39

24,4

65

40,6

53

33,1

3

1,9

7,6

6

122

31

25

20,5

55

45,1

40

32,8

2

1,6

7,5

 

 

 

 

           Більшість оцінок, одержаних учнями в результаті тестування, відповідають їх оцінкам за І семестр, тож у цілому рівень навчальних досягнень учнів визначається вчителями об’єктивно.

        П’ятикласники в основному справилися із завданнями І рівня складності: вибрати правильний варіант відповіді з визначення термінів і понять; ІІ рівня: встановити відповідність термінів і понять, доповнити речення з використанням довідки, скласти речення з поданих слів; ІІІ рівня: назвати правила спілкування телефоном, навести приклади героїчних вчинків, але відчули труднощі при формулюванні та письмовому викладенні власної думки щодо змісту прислів’я «Хто своєї мови цурається, той сам себе стидається».

        Учні 6-х класів підтвердили вміння відтворювати навчальний матеріал, продемонстрували розуміння змісту етичних термінів, понять та висловів,  зуміли навести приклади шкідливих звичок, моральних обов’язків, проте важкими для них виявилися завдання ІІІ рівня складності на обґрунтування своїх суджень щодо вислову «Довголіття, здоров’я, щастя – справа рук людини», прогнозування власних дій (при нагоді) з вирішення екологічних проблем.

         З метою створення належних умов для виявлення та підтримки обдарованих дітей, розвитку їх інтересів, схильностей і обдарувань та популяризації знань з курсів «Я у світі», «Я і Україна», «Громадянська освіта», «Етика», «Християнська етика», «Правознавство», «Людина і світ» започатковано щорічний Всеукраїнський інтерактивний  конкурс юних суспільствознавців «Кришталева сова» для учнів 3-11 класів. У лютому 2012 р. у конкурсі взяли участь й учні П’ятихатських ЗШ І-ІІІ ст. № 1, 2, 3, Лихівської, Нерудстальської ЗШ І-ІІІ ст., Жовтянської, Мар’янівської, Чистопільської ЗШ І-ІІ ст. (всього 101 учень 8 ЗНЗ району). Відділ освіти й надалі сприятиме розширенню кола учасників даного конкурсу.

 

         На підставі вищезазначеного

Н А К А З У Ю:

1. Стан викладання етики у загальноосвітніх школах району вважати задовільним.

2.  Методисту відділу освіти Петряєвій Т.С.:

2.1. Ознайомити заступників директорів шкіл з навчально-виховної роботи та вчителів-предметників з даним наказом на засіданнях відповідних районних методичних об’єднань.

До 01.09.2012 р.

2.2. Продовжити роботу з надання методичної допомоги вчителям-неспеціалістам і молодим вчителям.

Постійно

2.3. Сприяти участі учнів ЗНЗ району у Всеукраїнському інтерактивному  конкурсі юних суспільствознавців «Кришталева сова».

                                                                                                                          Щороку

3. Директорам загальноосвітніх шкіл району :

3.1. Взяти на контроль якість підготовки вчителів-неспеціалістів до уроків етики, застосування ними активних та інтерактивних методів навчання, спрямованих на результат.

2012/2013 н.р.

3.2. Сприяти інтеграції етичних знань у зміст навчання інших дисциплін та позаурочної виховної роботи в школах.

Постійно

3.3. При розподілі годин з етики надавати перевагу вчителям суспільствознавчих дисциплін та вчителям, які пройшли курси підвищення кваліфікації з даного предмета.

Постійно

4. Учителям, які викладають предмет «Етика»:

4.1. Підвищувати практичну спрямованість предмету шляхом використання інноваційних форм навчання, сприяти реалізації знань дітей у щоденному житті.

Постійно

4.2. Активно використовувати методи діяльнісного підходу до навчання (питання і завдання на продуктивну, творчу, емоційно-ціннісну, рефлексивну, контрольно-оцінну, моделювальну діяльність учнів), формувати вміння учнів тлумачити зміст етично-філософських висловів, обґрунтовувати свою думку.

Постійно

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

Начальник відділу освіти                                                      Н.В. Малкова