Про план доставки підручників для учнів 4 та 7 класів ЗНЗ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 26 серпня 2015 р. № 629

Київ

Деякі питання використання у 2015 році коштів,
передбачених на видання, придбання, зберігання 
та доставку підручників і посібників

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Обласним і Київській міській державним адміністраціям до 15 вересня 2015 р. забезпечити перерахування коштів на видання, придбання, зберігання та доставку підручників і посібників в обсягах, затверджених додатком 5 до Закону України “Про Державний бюджет України на 2015 рік”, за рахунок коштів місцевих бюджетів та/або освітньої субвенції на рахунок Інституту модернізації змісту освіти, відкритий в органах Державної казначейської служби, для подальшого здійснення нею розрахунків.

 

 

Прем’єр-міністр України

 

 

А. ЯЦЕНЮК

 

 

Інд. 73

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 серпня 2015 р. № 629

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на видання, придбання, зберігання та доставку підручників і посібників для забезпечення студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2009 р. № 181 (Офіційний вісник України, 2009 p., № 18, ст. 566; 2011 p., № 18, ст. 768, № 88, ст. 3206; 2012 р., № 11, ст. 417; 2013 р., № 11, ст. 414; 2014 р., № 98, ст. 2843):

абзац четвертий пункту 3 викласти у такій редакції:

“доставку підручників і посібників департаментам (управлінням) освіти і науки обласних та Київської міської держадміністрацій, формування та зберігання МОН резерву підручників і посібників;”;

пункт 5 викласти у такій редакції:

“5. Визначення потреби у підручниках і посібниках для студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів здійснюється відповідно до прогнозованої кількості студентів, учнів та вихованців.”;

пункт 7 доповнити абзацами такого змісту:

“У 2015 році видання, придбання та доставка підручників і посібників для учнів загальноосвітніх навчальних закладів державної та комунальної форми власності здійснюється:

50 відсотків — за рахунок коштів, передбачених за бюджетною програмою 2201170;

50 відсотків — за рахунок коштів місцевих бюджетів. У разі відсутності коштів у місцевих бюджетах за погодженням з МОН для видання, придбання та доставки підручників і посібників можуть використовуватися кошти освітньої субвенції.”;

пункт 9 доповнити абзацами такого змісту:

“Додаткова закупівля товарів, робіт і послуг розпочинається на наступний день після надходження коштів місцевих бюджетів та/або освітньої субвенції на рахунок розпорядника бюджетних коштів.

Ціна за одиницю товару, роботи, послуги не може перевищувати попередню ціну пропозиції, крім випадків узгодження зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг).

Під час відбору виконавців державного замовлення враховується досвід роботи за відповідним профілем (не менше двох років), наявність відповідної кваліфікації, виробничий потенціал і показники виробничої діяльності, незбиткова діяльність за останні два роки, відсутність простроченої заборгованості.

Закупівля підручників і посібників у видавництвах, які не виконали попередні зобов’язання щодо їх випуску, забороняється.”;

пункт 10 доповнити абзацом такого змісту:

“Норматив рентабельності всіх етапів виробництва, пов’язаного з виготовленням та доставкою підручників і посібників, не може перевищувати 5 відсотків.”.

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 781 “Деякі питання забезпечення підручниками та навчальними посібниками студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 65, ст. 2294):

у підпункті 2 пункту 1:

в абзаці третьому цифри “110” замінити цифрами “100”;

в абзаці п’ятому цифри “120” замінити цифрами “100”;

у підпункті 4 цифри “160” замінити цифрами “100”.

3. У Порядку та умовах надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 р. № 6 “Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам” (Офіційний вісник України, 2015 p., № 7, ст. 155, № 59, ст. 1938):

абзац восьмий пункту 3 замінити абзацами такого змісту:

“У разі задоволення у повному обсязі потреби у поточних видатках на бюджетний період за рахунок субвенції та за умови відсутності простроченої бюджетної заборгованості за захищеними видатками зазначених загальноосвітніх навчальних закладів субвенція може спрямовуватися на такі капітальні видатки:

придбання шкільних автобусів для перевезення дітей із загальноосвітніх навчальних закладів, які будуть оптимізовані/ об’єднані/реорганізовані;

оновлення навчальної та матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів, які оптимізовані/об’єднані/реорганізовані або які  повністю укомплектовані і до яких будуть довозиться учні загальноосвітніх навчальних закладів;

придбання підручників і посібників загальноосвітніх навчальних закладів (за погодженням з МОН);

оснащення загальноосвітніх навчальних закладів засобами навчання з фізики, хімії, біології, географії, математики, навчальними комп’ютерними комплексами з мультимедійними засобами навчання (інтерактивна дошка, мультимедійний проектор, під’єднаний до комп’ютера вчителя, учнівське комп’ютерне обладнання, програмне забезпечення, електронні підручники, комутаційне обладнання тощо);

підключення загальноосвітніх навчальних закладів до Інтернету, насамперед у сільській місцевості;

здійснення заходів у сфері енергоефективності та енергозбереження.

За результатами місячного/квартального звіту про виконання місцевих бюджетів обласна, Київська міська держадміністрації мають право подати МОН як головному розпоряднику бюджетних коштів пропозиції щодо перерозподілу видатків субвенції між обласним бюджетом, бюджетами міст обласного значення, районними бюджетами (у межах видатків регіону), включаючи їх спрямування на капітальні видатки.

Казначейство перераховує субвенцію/проводить платежі на капітальні видатки за наявності підтвердження головою районної держадміністрації/ міським головою/головоювиконавчого комітету міста обласного значення про задоволення у повному обсязі потреби у поточних видатках на бюджетний період за рахунок субвенції та за умови відсутності простроченої бюджетної заборгованості за захищеними видатками загальноосвітніх навчальних закладів району (міста).

В адміністративно-територіальній одиниці (район, місто обласного значення), у навчальних закладах яких допущена заборгованість із заробітної плати, строк виплати якої пройшов, субвенція спрямовується першочергово на обов’язкові виплати із заробітної плати працівникам.

Видатки, пов’язані із стимулюванням, преміюванням працівників кожної бюджетної установи зазначеної адміністративно-територіальної одиниці, а також незахищені видатки здійснюються виключно після ліквідації заборгованості із заробітної плати, строк виплати якої пройшов.

До погашення такої заборгованості розпорядники бюджетних коштів не беруть бюджетні зобов’язання та не проводять платежі на видатки, пов’язані із стимулюванням, преміюванням працівників, та на інші незахищені видатки.”.

У зв’язку з цим абзац дев’ятий вважати абзацом двадцятим.

4. У формулі розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2015 p. № 435 “Про затвердження формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 53, ст. 1713):

1) пункт 1 після слова “формули” доповнити словами “, та видатків для територій Донецької та Луганської областей, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження”;

2) у підпункті 2 пункту 2 формулу

Vomr = Но х (Ugm х Кgm + Ugmr x Кgmr + Ugs x Kgs + Um x Km + Umr x 
х Kmr + Us x Ks + Ubm(r) x Кbm(r) + Ujm(r) x Kj + Uf x Kf + Uw x Kw + 
+ Ugt x Kgt + Ut x Kt + Ugz x Kgz + Uz + Uc x Kc) + Sgd,

замінити такою формулою:

Vomr = Hо x (Ugm x Кgm + Ugmr x Кgmr + Ugs x Kgs + Um x Km + Umr x 
х Kmr + Us x Ks + Ubm(r) x Кbm(r) + Ujm(r) x Kj + Uf x Kf + Uw x Kw +
+ Ugt x Kgt + Ut x Kt + Ugz x Kgz + Uz + Uc x Kc + Uh x Kh) + Sgd,”.

5. Пункт 1 формули розподілу субвенції на підготовку робітничих кадрів між місцевими бюджетами, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2015 p. № 436 “Про затвердження формули розподілу субвенції на підготовку робітничих кадрів між місцевими бюджетами” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 53, ст. 1714), після слова “формули” доповнити словами “, та видатків для територій Донецької та Луганської областей, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження”.